Ein Straeon

twebb
Yn dilyn ailstrwythuro ein Bwrdd i adlewyrchu'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu, rydym yn dymuno penodi nifer o Ymddiriedolwyr newydd gyda'r sgiliau, arbenigedd neu brofiad byw a ganlyn: gofal cymdeithasol; ymarfer anabledd; amgylchedd gwleidyddol; celfyddydau; mentrau cymdeithasol; cyfraith; busnes a rheolaeth ariannol. Bydd y rolau hyn yn cyfrannu at gyfeiriad strategol Awen, tra…
Mae John yn gobeithio y bydd ei gân yn annog mwy o bobl i siarad am iselder a mynd i’r afael â’r stigma sy’n aml yn ymwneud ag iechyd meddwl, er gwaethaf y problemau sy’n dod yn fwy cyffredin o ganlyniad i’r pandemig coronafeirws. Mae ei delynegion, a gyd-ysgrifennodd gyda’i gyd- fynychwyr ‘Songs from the Nest’, yn mynegi gobaith a phositifrwydd trwy ganolbwyntio ar…
Bydd y prynhawn yn cynnwys gemau rhad ac am ddim, chwarae meddal a theganau gwynt, gweithdai gwneud llysnafedd, amser stori a chrefftau, gyda cherddoriaeth gan Bridge FM a’u DJ brecwast Lee Jukes. Gall plant, rhwng 4 ac 11 oed, sy’n mynychu’r lansiad gofrestru ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf, sydd â thema gwyddoniaeth ac arloesi….
Mae’r cynlluniau ar gyfer Llyfrgell Pencoed, a fydd yn cau yn ddiweddarach yn yr hydref ac yn ailagor yn gynnar yn 2023 ar gyfer ei hanner canmlwyddiant, yn cynnwys: Diweddaru hen ddodrefn sefydlog gyda mwy o opsiynau symudol fel y gellir defnyddio’r gofod yn fwy hyblyg ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau. Creu man gwaith/astudio i gefnogi’r rhai sy’n gweithio o bell neu…
Mae Hyderus o ran Anabledd yn gynllun gwirfoddol gan Lywodraeth y DU sydd wedi’i gynllunio i annog cyflogwyr i ddenu, recriwtio, cadw a hyrwyddo pobl anabl, ac maent yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial. Mae tair haen i’r cynllun – Lefel 1: Ymrwymiad Hyderus i Anabledd, Lefel 2: Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, a Lefel 3: Arweinydd Hyderus o ran Anabledd….
Bu’r prosiect, a ariannwyd gan Grant ‘Cymunedau Cysylltiedig’ Cronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru – a weinyddir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr – yn gweithio gyda Rescape Innovation o Gaerdydd i greu 12 o brofiadau VR personol i breswylwyr â dementia hefyd, gyda’r nod o ddatgloi atgofion a ysgogi sgyrsiau. Mae technoleg VR yn dod yn fwyfwy poblogaidd o fewn y…
Mae Don, sy’n rheolwr cyffredinol yn Neuadd y Gweithwyr Blaengarw, hefyd yn Ymatebwr Cyntaf Cymunedol gwirfoddol yng Nghwm Garw y mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn galw arno’n aml Mae Don wedi helpu i osod diffibrilwyr mewn pum lleoliad a reolir gan Awen, mewn partneriaeth â Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cyngor, gan gynnwys Ty Bryngarw, Parc Gwledig Bryngarw,…