Ein Dyfodol

Adeilad
i bobl

Pafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi ei fod yn bwriadu gwneud cais am Gronfa Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU i ailddatblygu Pafiliwn y Grand gydag amrywiaeth o gyfleusterau newydd, gan gynnwys ystafelloedd digwyddiadau, digwyddiad ar y to a chaffi sy’n cynnig golygfeydd uchel o’r môr, theatr stiwdio, swyddfa. cyfleusterau, mannau deori busnes neu weithdai a chyfleusterau toiled gwell, gan gynnwys darpariaeth Lleoedd Newid newydd.

Mae’r cynlluniau, a ddatblygwyd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, wedi bod ar y gweill ers 2016 gydag astudiaethau dichonoldeb eisoes wedi’u cynnal.

Neuadd y Dref Maesteg

Mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei adfer yn ôl i’w ogoniant blaenorol drwy warchod nodweddion cyfnod a threftadaeth ddiwylliannol y Neuadd, tra’n ychwanegu cyfleusterau modern y mae perfformwyr, cyfranogwyr a chynulleidfaoedd eu hangen ac yn eu disgwyl.

Mae’r rhain yn cynnwys atriwm gwydr newydd, theatr stiwdio a gofod sinema, caffi a bar mesanîn, a llyfrgell fodern. Bydd hygyrchedd y lleoliad yn cael ei wella'n fawr drwy ychwanegu lifft cyhoeddus a chyfleusterau toiled Mannau Newid ar gyfer ymwelwyr anabl.

Canolfan Gelf Muni

Ar hyn o bryd yng ngham 2 RIBA, nod y cynllun ailddatblygu yw diogelu treftadaeth yr adeilad rhestredig Gradd II a dathlu ei bensaernïaeth gothig syfrdanol, tra'n ailsefydlu'r Miwni fel un o theatrau ansawdd uchaf De Cymru.

Gan gefnogi artistiaid proffesiynol a chymunedol ar draws y rhanbarth, bydd y Miwni yn gyrchfan o ddewis sy’n ategu treftadaeth a chynigion cynyddol Pontypridd fel tref.