Llwyddiannau Allweddol

Drosodd
1 Miliwn

Unigolion sydd wedi ymgysylltu â'n gwaith

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi lles meddyliol ac emosiynol a chydlyniant ein cymunedau, trwy feithrin cysylltiadau hirhoedlog â phobl er mwyn lleihau unigrwydd a bregusrwydd, adfywio creadigrwydd, meithrin sgiliau, gwella hunan-barch, gwella cyfleoedd bywyd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

0
(2022-23)

Nifer o ddigwyddiadau llyfrgell gyda’r nod o wella cynhwysiant cymdeithasol, digidol ac economaidd, llesiant ac ymgysylltu cymunedol

Yr hyn sy’n allweddol i’n llwyddiant ni yw datblygu syniadau newydd, bod yn angerddol ynghylch yr hyn a gynigiwn, a phartneriaethau a chydweithrediadau arloesol.

0

Digwyddiadau llyfrgell Cymraeg i gefnogi dysgwyr a siaradwyr rhugl

Grwpiau cyfeillgar, rhad ac am ddim a chefnogol
Grwpiau cyfeillgar, cefnogol a di-dâl sy’n darparu cyfleoedd rheolaidd i bobl i sgwrsio neu ymarfer – un enghraifft yn unig o’r ffyrdd y mae Awen yn helpu i hyrwyddo ac amddiffyn diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg

0
(2022-23)

Eitemau llyfrgell wedi'u benthyca

Helpu pobl i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol trwy atal dirywiad gwybyddol, cynyddu empathi, adeiladu eu geirfa, lleihau straen, cynorthwyo cwsg, lleddfu iselder, a mwynhau dihangfa trwy bleser a phrofiad darllen.

64,608 lawrlwythiadau digidol
(e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac e-gylchgronau)

0
(2022-23)

Pobl a ymwelodd â'r
llyfrgell

Sicrhau bod gan bawb fynediad cyfartal i bŵer a phleser darllen, gwybodaeth a syniadau, profi syniadau newydd, mynd ar goll mewn straeon gwych, cwrdd â phobl newydd, tra ar yr un pryd yn darparu ymdeimlad o le.

0

Oriau mynediad PC a ddarperir
i ddefnyddwyr

Helpu unigolion i gael gwybodaeth sy’n bwysig i’w bywydau bob dydd, gan gynnwys addysg, gwaith a rhwydweithiau cymdeithasol, yn ogystal â chynyddu cyflogadwyedd drwy hyfforddiant a chymorth gwell mewn sgiliau digidol.

0
(2022-23)

Ymweliadau â Pharc Gwledig Bryngarw

Mae tystiolaeth yn dangos bod mwynhau’r awyr agored ac ymgysylltu â’n hamgylchedd naturiol yn dod â llawer o fanteision cymdeithasol, corfforol a meddyliol, gan gyfrannu at Gymru iachach.

0
(2022-23)

Plant ysgol yn mynychu ein rhaglen addysg amgylcheddol ym mharc Bryngarw

Mae astudiaethau'n dangos bod dysgu yn yr awyr agored yn cael effaith gadarnhaol ehangach ar iechyd a lles plant a phobl ifanc, cyflawniad ehangach, lefelau cyrhaeddiad a datblygiad personol.

0

Oriau a gyfrannwyd gan Grŵp Gwirfoddolwyr Bryngarw

Mae ein gwirfoddolwyr, sy’n byw yn y gymuned leol, yn helpu gyda gwaith rheoli cynefinoedd Parc Gwledig Bryngarw, yn gwneud cais am arian grant i gefnogi prosiectau o fewn y parc, ac yn mynd ati i hyrwyddo’r parc i ymwelwyr.

4ydd
BLWYDDYN O OL

Statws Baner Werdd i Barc Sirol Bryngarw

Gwobr y Faner Werdd y mae galw mawr amdani yw’r nod ansawdd rhyngwladol, sy’n cydnabod ac yn gwobrwyo parciau a mannau hamdden awyr agored a reolir yn dda. Fe wnaethom hefyd ennill Achrediad Safle Treftadaeth Werdd am y tro cyntaf.

0
(2022-23)

Hyfforddeion yn Wood-B a B-Leaf

Mae ein hyfforddeion yn oedolion o bob oed ag anableddau dysgu, sy’n cael eu cefnogi i gyflawni eu llawn botensial, ac yn cael eu helpu i fyw bywydau hyderus, iach ac annibynnol o fewn lleoliad diogel a meithringar yn y gwaith.

0
(2022-23)

Rhoddwyd tocynnau Hynt

Cynllun mynediad cenedlaethol yw Hynt sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i wneud yn siŵr bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofyniad mynediad penodol, a’u gofalwyr.

0
(2022-23)

Nifer y bobl a fynychodd ddigwyddiadau ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl

Mae ein lleoliadau yn fannau cymunedol cynnes, croesawgar a hygyrch lle gall pobl o bob oed a chefndir gysylltu a mwynhau profiadau cymdeithasol a rennir.

0

Y nifer uchaf erioed o docynnau wedi'u gwerthu ar gyfer pantomeim Pafiliwn y Grand

Yn aml, profiad cyntaf plentyn o berfformio’n fyw, mae pantomeim wrth galon ein cymuned adeg y Nadolig, gyda theuluoedd yn dod at ei gilydd i wneud atgofion sy’n para am oes.

DROS
0

Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr
aelodau

Mae ein haelodau yn cael llu o fanteision corfforol, emosiynol, cymdeithasol a lles o ganlyniad i gymryd rhan mewn gweithdai a chynyrchiadau, yn ogystal â datblygu gwerthfawrogiad iach o
diwylliant a'r celfyddydau.

£7m

Cyllid a dderbyniwyd, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar gyfer ailddatblygu Neuadd y Dref Maesteg

Mae’r adeilad rhestredig Gradd II yn cael ei atgyweirio, ei adnewyddu a’i ymestyn gwerth miliynau o bunnoedd er mwyn darparu gofod i gymdeithasu, dysgu, gwella sgiliau a dathlu treftadaeth arwyddocaol Cwm Llynfi.

0 %

Cynnydd mewn oriau hyfforddi staff
ar draws Awen

Mae Awen wedi buddsoddi'n strategol yn nysgu a datblygiad parhaus ei gweithwyr i adeiladu diwylliant gwaith cryf sy'n agored i arloesi, y gellir ei addasu i newid ac sy'n canolbwyntio ar gyflawni llwyddiant.

0 %

Staff sy'n teimlo bod Awen yn gyflogwr cynhwysol

Mae Awen yn ymroddedig i hyrwyddo cydraddoldeb i bawb a gwerthfawrogi amrywiaeth ac mae canlyniadau ein harolwg staff blynyddol yn dangos sut mae ein gweithlu yn cydnabod yr ymrwymiad hwn.

0
(2022-23)

Nifer y bobl a fynychodd ddigwyddiadau Cymraeg neu ddwyieithog ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl a Met, Abertyleri

Rydym wedi ymrwymo i gynyddu ein rhaglenni Cymraeg ar draws pob lleoliad, gan weithio mewn partneriaeth â’r Mentrau Iaith, ysgolion Cymraeg lleol a phartneriaid creadigol o bob rhan o Gymru.

0

Dechreuwyd ailddatblygu mannau diwylliannol ar raddfa fawr

Parhaodd y cynnydd ar ailddatblygiad gwerth miliynau o bunnoedd yn Neuadd y Dref Maesteg a Sicrhawyd Cyllid Lefelu i Fyny ar gyfer gwaith adnewyddu mawr ar y Miwni ym Mhontypridd.