Ein Straeon

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol
Mae Tŷ Bryngarw, un o brif leoliadau priodasau a digwyddiadau De Cymru, wedi cyhoeddi adnewyddiad trawsnewidiol, gan danio pennod newydd yn ei etifeddiaeth storïol. Mae’r lleoliad, sydd wedi’i leoli ym Mharc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi datgelu amrywiaeth ddeinamig o becynnau, bwydlenni a phrisiau newydd, ynghyd â thîm rheoli newydd â gweledigaeth sydd ar fin anadlu…
Cafodd cynlluniau wedi’u diweddaru ar gyfer ailddatblygu Pafiliwn y Grand, Porthcawl eu cymeradwyo’n unfrydol yr wythnos hon gan bwyllgor rheoli datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn golygu y gall gwaith galluogi i fwrw ymlaen ag ailddatblygu’r adeilad rhestredig Gradd II symud ymlaen yn awr. Cafodd yr adeilad eiconig £18m o gyllid drwy gynllun Llywodraeth y DU…
Diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio rhaglen Artist Cyswllt newydd, wedi’i hanelu at y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn Awen a’r sector creadigol a diwylliannol. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer tair swydd llawrydd newydd ar gyfer y rhai sy'n nodi eu bod yn F/fyddar, yn anabl neu'n niwroamrywiol, yn rhan o'r…
Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i'r cymoedd, gyda threfi'n tyfu yn yr amseroedd gorau erioed. Roedd y swyddi yn y pyllau glo yn galed ac yn aml yn beryglus, ond roeddent yn darparu bywoliaeth i lawer o deuluoedd. Roedd y pyllau glo wrth galon cymunedau cymoedd Cymru…
Oeddech chi'n gwybod bod llawer o leoliadau Awen ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol neu'n agos ato? Mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn rhwydwaith DU gyfan o lwybrau wedi'u harwyddo a llwybrau ar gyfer cerdded, olwynion, beicio ac archwilio yn yr awyr agored. Mae’r Rhwydwaith yn cyfrannu at les cymdeithasol, corfforol ac amgylcheddol pobl, ac yn gwneud cysylltiadau hanfodol rhwng cymunedau….
Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar gyfer y nesaf yn ein digwyddiadau Rhwydwaith Celfyddydau Cymunedol rhad ac am ddim ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, wrth i ni archwilio manteision a heriau defnyddio’r celfyddydau gyda grwpiau agored i niwed. Bydd Steve Berry, Swyddog Rhianta Corfforaethol a Chyfranogiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymuno â ni, a fydd yn ein cyflwyno i gyfleoedd i…
Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal ail Ŵyl Llên Plant Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 10 tan ddydd Sul 18 Chwefror, gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP). Mae’r ŵyl wythnos o hyd, a gynhelir ym Mharc Gwledig Bryngarw, Canolfan Gymunedol Awel y Môr ym Mhorthcawl a llyfrgelloedd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, yn gobeithio ysbrydoli cariad gydol oes at…
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi darparu adroddiad cynnydd ar y cynllun mawr parhaus i ailddatblygu'r Miwni ym Mhontypridd. Dechreuodd gwaith ar yr adeilad, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, ym mis Medi – i ailagor Y Miwni y flwyddyn nesaf fel canolbwynt digwyddiadau amlbwrpas a chwbl hygyrch. Bydd yr ailddatblygiad yn atgyweirio…