Amdanom ni

Ein Pwrpas a'n Gwerthoedd

Ddarparu cyfleoedd i bobl a chymunedau brofi, mwynhau a chael eu hysbrydoli gyda’i gilydd, gan ddiwylliant

Sgiliau
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol

Elusen gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Ein diben yw gwella bywydau pobl.
Gallwn wneud hyn drwy ddarparu cyfleoedd i bobl a chymunedau brofi, mwynhau a chael eu hysbrydoli gyda’i gilydd gan ddiwylliant.

Ar hyn o bryd, mae Awen yn gweithio ledled ardaloedd tri awdurdod lleol yn ne Cymru – Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.

Rydym yn gweithredu ystod o gyfleusterau a gweithgareddau diwylliannol, gan gynnwys theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol, plasty a pharc gwledig a dau brosiect seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu. Mae Awen yn denu dros filiwn o ymweliadau i'w lleoliadau a'i gwasanaethau bob blwyddyn.

EIN GWERTHOEDD

CREADIGOL

Yn archwilio ffyrdd newydd a chreadigol yn barhaus er mwyn gwella ei dull o weithredu, hyrwyddo arloesedd ac ymateb i’r byd sy’n newid.

GRYMUSOL

Yn grymuso pobl i gyflawni eu potensial a gwneud i bethau da ddigwydd.

CYDWEITHREDOL

Yn datblygu cydberthnasau cadarnhaol yn fewnol ac yn allanol â chydweithwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid.

TEG

Striving to be fair in all its dealings, respecting one another and the community. 

Mae ein nodau strategol yn canolbwyntio ar dri maes allweddol:

People

Pobl

Rydym yn awyddus i fod yn rym er gwell wrth fynd i’r afael ag ynysigrwydd cymdeithasol a gwella llesiant, defnyddio diwylliant i gysylltu pobl â’i gilydd, cynnal cymunedau a lleihau’r rhwystrau sy’n eu hatal rhag cymryd rhan.

Porthcawl-Pavilion

Lleoedd

Rydym yn awyddus i feithrin ymdeimlad o le a chefnogi adferiad economaidd lleol gan fuddsoddi yn ein cyfleusterau, hyrwyddo eu treftadaeth, annog ymwelwyr a phrynu’n lleol lle y bo modd.

Counter

Busnes Da

Byddwn yn gwrando ar ein gweithlu ac yn cefnogi ei lesiant; a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar fod yn fusnes cyfrifol, cynaliadwy a gaiff ei lywodraethu’n dda.

Bwrdd
Ymddiriedolwyr

Llywodraethir Awen gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr gwirfoddol sy’n gyfrifol am arwain yr elusen ac am sicrhau ei bod yn cyflawni ei gylch gwaith.

Mae’r Ymddiriedolwyr yn cynnig ystod o sgiliau, priodoleddau, profiad a gwybodaeth gymunedol sydd at ei gilydd yn eu galluogi i ddarparu arweinyddiaeth a llywodraethu da.