Ein Straeon

Mae Tŷ Bryngarw, un o brif leoliadau priodasau a digwyddiadau De Cymru, wedi cyhoeddi adnewyddiad trawsnewidiol, gan danio pennod newydd yn ei etifeddiaeth storïol. Mae’r lleoliad, sydd wedi’i leoli ym Mharc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi datgelu amrywiaeth ddeinamig o becynnau, bwydlenni a phrisiau newydd, ynghyd â thîm rheoli newydd â gweledigaeth sydd ar fin anadlu…
Cafodd cynlluniau wedi’u diweddaru ar gyfer ailddatblygu Pafiliwn y Grand, Porthcawl eu cymeradwyo’n unfrydol yr wythnos hon gan bwyllgor rheoli datblygu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn golygu y gall gwaith galluogi i fwrw ymlaen ag ailddatblygu’r adeilad rhestredig Gradd II symud ymlaen yn awr. Cafodd yr adeilad eiconig £18m o gyllid drwy gynllun Llywodraeth y DU…
Yr haf hwn, ymunwch ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar gyfer ei gŵyl Seascape gyntaf erioed, dathliad o berfformiadau celfyddydau creadigol awyr agored wedi’u hysbrydoli gan y môr. Bydd y digwyddiadau hwyliog a rhad ac am ddim i deuluoedd yn cael eu cynnal ym Mhorthcawl ddydd Sadwrn 1af a dydd Sul 2 Mehefin. Mae rhaglen orlawn o ddigwyddiadau wedi’u cynllunio ar gyfer y penwythnos, gan gynnwys rhaglenni byw na ellir eu colli…
Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn chwilio am berfformwyr amatur Cymraeg eu hiaith rhwng 18-25 oed ar gyfer eu cynhyrchiad newydd Gwlad Gwlad. Mae Gwlad Gwlad yn archwilio straeon go iawn a chysylltiadau personol ag anthem genedlaethol Cymru. Wedi’i ysgrifennu gan y dramodydd Christopher Harris, gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr Stacey Blythe, bydd y darn yn cael ei gyfarwyddo gan Harvey Evans….
Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn awyddus i recriwtio Rheolwr Prosiect Celfyddydau Awyr Agored ar gontract llawrydd tymor byr i'n cefnogi i ddarparu amrywiaeth o berfformiadau a digwyddiadau celfyddydau awyr agored ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ffi: £2,500 am hyd at 12 diwrnod o waith rhwng Mai-Rhagfyr (hyblyg). Gan adrodd i'n Rheolwr Llesiant Creadigol, rydych chi'n…
Ymunwch â ni am noson o ddawns Affricanaidd a gair llafar yn Our Voice, cynulliad anffurfiol ar gyfer rhannu a chysylltiadau. Wedi’i chynnal gan sylfaenydd Rhwydwaith Ein Llais Krystal S. Lowe, bydd y noson yn ofod i arddangos artistiaid a dod â phobl ynghyd i gysylltu a thrafod eu hangerdd dros y celfyddydau a diwylliant….
Diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio rhaglen Artist Cyswllt newydd, wedi’i hanelu at y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn Awen a’r sector creadigol a diwylliannol. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer tair swydd llawrydd newydd ar gyfer y rhai sy'n nodi eu bod yn F/fyddar, yn anabl neu'n niwroamrywiol, yn rhan o'r…
Gwahoddir busnesau ac unigolion sydd wedi’u lleoli yn neu’n gweithio yn y diwydiannau creadigol ar draws Pen-y-bont ar Ogwr i ymuno ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar gyfer ein hail ddigwyddiad Rhwydwaith Diwydiannau Creadigol AM DDIM, gan archwilio pwysigrwydd, heriau a rôl cyfiawnder hinsawdd ar gyfer y sector diwylliannol. Bydd cyfle i archwilio beth mae cyfiawnder hinsawdd yn ei olygu, pam ei fod yn…
Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i'r cymoedd, gyda threfi'n tyfu yn yr amseroedd gorau erioed. Roedd y swyddi yn y pyllau glo yn galed ac yn aml yn beryglus, ond roeddent yn darparu bywoliaeth i lawer o deuluoedd. Roedd y pyllau glo wrth galon cymunedau cymoedd Cymru…
Oeddech chi'n gwybod bod llawer o leoliadau Awen ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol neu'n agos ato? Mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn rhwydwaith DU gyfan o lwybrau wedi'u harwyddo a llwybrau ar gyfer cerdded, olwynion, beicio ac archwilio yn yr awyr agored. Mae’r Rhwydwaith yn cyfrannu at les cymdeithasol, corfforol ac amgylcheddol pobl, ac yn gwneud cysylltiadau hanfodol rhwng cymunedau….