Gweithio gyda ni

Yn gweithio yn Awen

Yn gweithio yn Sgiliau yn gymaint mwy na swydd yn unig. Fel yn gydweithiwr yn Awen byddwch yn ymuno â thîm sydd wedi ymrwymo i'n pwrpas o 'wneud bywydau pobl yn well'. Bydd gennych chi ran i’w chwarae wrth helpu ein cymunedau a’n cwsmeriaid i gael profiadau cadarnhaol ac effeithiol, boed hynny’n gweithio yn ein theatrau, mewn gweithgaredd allgymorth, mewn llyfrgell, yn ein parc gwledig. a thy neu fel a rhan o'n busnes cefnogaeth tîm 

Byddwn yn cefnogi ac yn datblygu ein pobl i siape diwylliant o greadigrwydd, grymuso a gwelliant parhaus, sy'n galluogi ti i gyflawni eich potensial, byddwch yn hapus a rhowch eich gorau yn y gwaith. 

Awen yn an cymuned gyffrous lle mae unigolion ymroddedig, ymroddedig, ysbrydoledig ac ysgogol yn dod at ei gilydd, pob person yn dod â rhywbeth arbennig i greu awyrgylch cyfeillgar ac amrywiol diwylliant. Ein pobl ni yw ein llwyddiant a gallwch chi fod yn rhan ohono. 

Ein Diwylliant Amrywiol a Chynhwysol

Rydym yn falch o ymrwymiad Awen i Gynhwysiant ac Amrywiaeth a'r camau ystyrlon yr ydym yn eu cymryd i'w gyrru teg cynnydd a chanlyniadau i bawb. 

We croesawu pob cais beth bynnag fo’u rhyw, tarddiad ethnig, crefydd, cred, cyfeiriadedd rhywiol, oed neu anabledd. Rydym ni gwerthfawrogi cyfraniad ein holl gydweithwyr a chynnig diwylliant sy’n gefnogol, yn ystyriol o deuluoedd, yn gynhwysol ac yn caniatáu i bawb ffynnu a dod yn rhan o’n taith.

CYFLOGWR OEDRANOL 

Rydym wedi ymuno â’r Ganolfan Heneiddio’n Well ac wedi addo dangos pwysigrwydd a gwerth gweithwyr hŷn yn y gweithlu. 

ARWEINYDD HYDERUS ANABLEDD 

Rydym yn falch o fod yn arweinwyr hyderus o ran anabledd ac mae gennym agwedd gadarnhaol tuag at, newid agweddau, cynnig cyfleoedd, cefnogi pobl anabl yn y gweithle. Fel arweinwyr rydym hefyd yn chwarae rhan mewn annog sefydliadau eraill i ddod yn Gyflogwyr Hyderus o ran Anabledd.  

CYNLLUN CYFWELIAD GWARANTIEDIG 

Fel rhan o'n hymrwymiad i gynyddu amrywiaeth ein gweithlu rydym yn darparu cynllun cyfweliad gwarantedig i ymgeiswyr sy'n bodloni'r gofynion sylfaenol ar gyfer y swydd sy'n anabl neu'n bobl o'r mwyafrif byd-eang. 

CYFLOG BYW GWIRIONEDDOL 

Mae bod yn gyflogwr achrededig Cyflog Byw Gwirioneddol yn bwysig i ni yn Awen gan ein bod yn credu mewn talu cyflog i’n cydweithwyr sy’n diwallu eu hanghenion bob dydd. 

 

Ein Staff

Mae bron i 200 o bobl yn gweithio ar draws Awen.
Dyma rai o'u hanesion.

Rhiannon Davies

Swyddog Ymgysylltu Llyfrgelloedd

Ymunais â Llyfrgelloedd Awen yn 2015 a dechreuais drwy weithio yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr am 3 blynedd. Rydw i wir yn mwynhau gweithio gyda'n cwsmeriaid o fabanod bach hyd at y cenedlaethau hŷn.

Yn ddiweddar cefais fy mhenodi’n Swyddog Ymgysylltu â Llyfrgelloedd, sy’n golygu mynd â gwasanaethau llyfrgell allan i’n cymunedau yn ogystal â nodi a threfnu cyfleoedd newydd, i annog cyfranogiad a sicrhau bod pobl yn elwa o’n cyfleusterau a’n rhaglen o ddigwyddiadau.

Rwy'n mwynhau'r swydd yn fawr gan fy mod yn dod i weithio gyda llawer o wahanol bobl yn ddyddiol ac rwy'n angerddol am hyrwyddo'r hyn y mae'r llyfrgelloedd yn ei wneud.

Mae gweithio gyda holl staff hyfryd Awen a'r gymuned fel ei gilydd yn rhoi boddhad mawr.

Nicola Edwards

Rheolwr rhaglen

Dysgais am Awen am y tro cyntaf pan oeddwn yn bwriadu symud yn ôl i'm tref enedigol, sef Pen-y-bont ar Ogwr, yn dilyn cyfnod hir fel asiant bwcio yn Llundain. Roedd yn teimlo fel gwireddu breuddwyd gan fy mod bob amser wedi bod eisiau defnyddio fy sgiliau rheoli digwyddiadau ac angerdd am gelfyddydau cymunedol yn ôl yn fy nhref enedigol a cheisio gwneud newid gwirioneddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae fy rôl fel rheolwr rhaglen wedi rhoi’r fraint i mi ddysgu am bob un o leoliadau gwirioneddol wych Awen a’r cymunedau amrywiol sydd o’u cwmpas ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Fy rôl i yw dod o hyd i artistiaid o safon i berfformio fel rhan o raglenni artistig ar gyfer Pafiliwn y Grand, Neuadd y Dref Maesteg, Parc Gwledig Bryngarw, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw a’n holl lyfrgelloedd hyfryd. Mae bod yn rheolwr rhaglen ymroddedig wedi fy ngalluogi i ganolbwyntio ar anghenion pob lleoliad, datblygu'r math o waith sydd ar gael ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a dechrau denu artistiaid newydd nad ydynt wedi perfformio ym Mhen-y-bont ar Ogwr o'r blaen. Mae'r cyfle hwn wedi helpu fy angerdd am gerddoriaeth, theatr, dawns a chelfyddydau cyfranogol i dyfu.

Mark Phillips

Pennaeth Seilwaith ac Arloesi

Rydw i wedi bod gydag Awen ers ei sefydlu yn 2015 pan gymerodd drosodd reolaeth Pafiliwn y Grand a lleoliadau amrywiol eraill gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd fy hyfforddiant cychwynnol a gyrfa mewn systemau TGCh a datblygu meddalwedd/cronfa ddata ar gyfer y sectorau diwydiannol a chyfreithiol. Arweiniodd cyfle ar hap at “hobi” yn gweithio yn nhîm technegol Pafiliwn y Grand. Mae’r hen ddywediad yn dweud na ddylech chi byth grafu cosi… wel fe wnes i, a buan iawn y daeth yr hobi yn ddifrifol. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach cafodd yr yrfa TGCh ei rhoi ar iâ wrth i mi symud ymlaen i rolau Rheolwr Cynorthwyol ac yna Rheolwr Cyffredinol.

Gyda dyfodiad Awen, ei gofynion cynyddol am systemau TGCh, a'r angen i ganolbwyntio ar brosiectau cyfalaf, mae pethau wedi troi'n llawn a dwi bellach yn Bennaeth Seilwaith ac Arloesedd. Am y 18 mis diwethaf rwyf wedi bod yn ymwneud yn helaeth â dylunio technegol Neuadd y Dref Maesteg ac yn edrych ymlaen at weld y rhaglen adnewyddu a datblygu yn dechrau yn 2020.

Mae'n dipyn o ystrydeb, ond does dim dau ddiwrnod yr un peth i mi yn Awen. Un diwrnod, efallai y byddaf yn dylunio segment rhwydwaith newydd er mwyn cefnogi system E-POS neu system ffôn VoIP, a'r diwrnod wedyn efallai y byddaf yn ben i lawr yn adolygu lluniadau technegol a manylebau a gynhyrchwyd gan ein penseiri. Rwy’n mwynhau’r amrywiaeth a’r her o allu cymhwyso fy ngwybodaeth dechnegol a’m sgiliau er mwyn helpu i hyrwyddo nodau a phwrpas Awen.

Beth Hopkins

Cydlynydd Addysg a Datblygiad

Ymunais â’r tîm ym Mharc Gwledig Bryngarw am y tro cyntaf fel Ceidwad Tymhorol yn 2014 a nawr, 5 mlynedd yn ddiweddarach, rwyf wedi symud ymlaen i swydd amser llawn fel Swyddog Addysg a Datblygu.

Mae fy rôl yn y Parc yn amrywiol iawn a gall amrywio o reoli cynefinoedd yn ymarferol, monitro bywyd gwyllt a gweithio gyda gwirfoddolwyr, i ymgysylltu â’r cyhoedd, datblygu prosiectau, a threfnu ac arwain digwyddiadau, yn ogystal â darparu addysg amgylcheddol i ysgolion a grwpiau – dim dau ddiwrnod. yr un peth!

Tra’n gweithio i Awen, rydw i wedi cael y gefnogaeth roedd ei hangen arnaf i dyfu’n broffesiynol ac rwy’n gallu bod yn greadigol yn fy rôl, gan archwilio syniadau newydd a gweithio tuag at wneud y Parc yn amgylchedd gwell er budd y bywyd gwyllt a’r gymuned leol.

Mae'n swydd gyffrous a hynod werth chweil!