+

AWEN YMDDIRIEDOLAETH DDIWYLLIANNOL

Gwella bywydau trwy ddarparu gofod a
chyfle i bobl fwynhau profiadau
diwylliannol bywiog sy'n ysbrydoli
a gwella eu synnwyr o les

+

Ein theatrau

Neuadd y Dref Maesteg, Neuadd y Gweithwyr
Blaengarw Pafiliwn y Grand lleoedd
arbennig i chwarae, i ganu, i ddawnsio,
i ddysgu, i wylio ac i freuddwydio

+

Ein treftadaeth naturiol

Wrthi'n meithrin 113 o erwau o barcdir
amrywiol hardd ym Mharc Gwledig
Bryngarw i bobl chwilota, i ddysgu,
i chwarae, i wylio ac i ryfeddu

Darllen Mwy

+

Ein Hyfforddeion

Torri rhwystrau i lawr i bobl ag anableddau,
yn annog annibyniaeth, yn datblygu
sgiliau newydd ac yn meithrin perthnasau
cyfeillgar trwy ein prosiectaugarddwriaeth
a gwaith coed yn B-Leaf ac Wood-B

Darllen Mwy

+

Ein llyfrgelloedd

Agor drysau, ysbrydoli dysgu, gwella
sgiliau sylfaenol, cau'r gagendor
digidol a meithrin cymunedau

Darllen Mwy

+

EIN CANOLFANNAU CYMUNEDOL

Wrthi'n darparu cyfleusterau cymunedol
allweddol ar lefelau fforddadwy i helpu
pobl leol i fyw bywydau llawn ac egnïol

Darllen Mwy

Ein Gwaith

Pafiliwn y Grand Porthcawl

Grand Pavilion

Â'i gromen wythonglog a'i ffrynt clasurol o'r 1930au, mae'r lleoliad poblogaidd hwn wedi cael lle blaenllaw ar bromenâd Porthcawl ers mwy nag 80 o flynyddoedd a mae'n dal i gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gan gynnwys thestr fyw, cyngherddau, dawnsio neuadd ddawns, cynadleddau a phriodasau.

Ymweld

Canolfannnau Cymuned

Community Centres

Mae ein tair canolfan gymunedol – Awel-y-Mor ym Mhorthcawl, Canolfan Bywyd Bettws, Canolfan Gymunedol Coety a Litchard Uchaf - yn lleoliadau llogi preifat a ddefnyddir yn aml a sy'n cynnig mannau fforddadwy ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Llyfrgelloedd

Libraries

Ydych chi wedi ymweld â'ch llyfrgell leol yn ddiweddar? Rydym yn cynnig staff gwybodus a chymwynasgar, digwyddiadau a gweithgareddau arloesol a rhyngweithiol, cyfleoedd dysgu gydol oes ar gyfer oedolion a digwyddiadau difyr ar gyfer plant. Neu ddewch i mewn yn unig a chodi llyfr da!

Ymweld

Wood-B

Mae ein gweithdy saernïaeth â chyfarpar llawn wedi'i leoli yn Nhondu yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau, yn defnyddio prosiectau ymarferol ym meysydd gwaith saer ac asiedydd, ar y safle ac yn y gymuned fel ei gilydd, fel sail i'w hyfforddiant.

Ymweld

Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall

Yr adeilad rhestredig mawreddog gradd II hwn, â'i dŵr cloc amlwg yw canolbwynt y dref ac mae'n gwasanaethu Maesteg, Cwm Llynfi a'r ardaloedd amgylchynol yn falch fel lleoliad amlswyddogaethol ar gyfer digwyddiadau proffesiynol a chymunedol.

Ymweld

B-Leaf

Prynwch eich planhigion, prysgwydd a phlanhigion lluosflwydd o safon uchel, wedi'u prisio'n gystadleuol, o'n canolfan arddio bwrpasol a leolir ym Mharc Gwledig Bryngarw ac a redir gan brosiect garddwriaethol sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau.

Ymweld

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw Workmen's Hall

Wedi'i lleoli ar frig Cwm Garw, ac yn mwynhau golygfeydd ysblennydd dros y wlad, mae'r neuadd yn gyfleuster cymunedol llwyddiannus, yn cynnwys awditoriwm â chapasiti o 250, stwidio ddawns, ystafelloedd hyfforddi TG, a llawer o ystafelloedd pwrpas cyffredinol.

Ymweld

Tŷ a Parc Gwledig Bryngarw

Bryngarw Country Park

Os ydych chi'n deulu sy'n chwilio am ddiwrnod gwych allan neu'n gerddwr sydd eisiau dianc i'r cefn gwlad, byddwch chi'n canfod 113 o erwau o barcdir lliwgar, coetiroedd brodorol a gerddi ffurfiol i'w harchwilio, sy'n hawdd ei gyrchu o'r M4.

Ymweld

NEWYDDION +Desg sain a goleuadau newydd yn Neuadd y Dref Maesteg

Mae theinstallation of consol lighting Flash newydd sbon, desg sain Yamaha TF5, taflunydd a Apple Mac cyfrifiadurol yn caniatáu i Maesteg TownHall barhau i gynyrchiadau denu meddalwedd, sy’n galw am sain a goleuadau o safon uchel. Yn dangos effeithiau o’r fath astheJohnnyCash Roadshowrequirespecial megis ‘goleuadau mewn ffordd ddeallus’. Mae’r ddesg goleuadau newydd yn caniatáu i’r […]

Darllen Rhagor

Agorwyd toiledau hygyrch newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw

Yn ddiweddar, rhoddodd Invacare gyfundrefn uwchben Robin a thrac nenfwd, yn ogystal â gwely newid uchder sefydlog ar waliau, a osodwyd yn yr ystafell ymolchi newydd a gynlluniwyd yn y ganolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Bryngarw. Mae’r un cyfleusterau’n cael eu cyflwyno yn Llyfrgell Pencoed. Bydd yr offer hwn yn caniatáu i ymwelwyr anabl a’r […]

Darllen Rhagor

Digwyddiadau Cymraeg / Welsh Language Events

Mae pôl piniwn diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n siarad Cymraeg – o 726,600 yn 2008 i 874,700  heddiw! Mae‘r cynnydd i’w weld yn ein hardal ni hefyd, ac mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn frwd iawn dros gefnogi ffyniant yr iaith. Ar draws ein lleoliadau mae miloedd ymysg […]

Darllen Rhagor

Cwestiynau Cyffredin – y Coronafeirws (COVID-19)

A yw Pafiliwn y Grand ar agor? Nac ydy. Nid yw’r adeilad ar agor i’r cyhoedd ar hyn o bryd.
A yw eich Swyddfa Docynnau ar agor? Mae cownter y swyddfa docynnau ar gau ar hyn o bryd, ond gallwch ffonio’r swyddfa docynnau rhwng 10am a 2.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01656 815995 neu gallwch e-bostio box.office@awen-wales.com

Darllen Rhagor