Gwneud Bywydau Pobl yn Well

Gwella lles trwy ddarparu cyfleoedd i bobl a chymunedau brofi, mwynhau a chael eu hysbrydoli gyda’i gilydd gan ddiwylliant.

Amdanom ni

Croeso i Awen

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015 fel sefydliad elusennol ag amcanion i wella cyfleoedd diwylliannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r ardal ehangach.

Ein pwrpas yw Gwella Bywydau Pobl trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy’n ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les.

EIN GWERTHOEDD

CREADIGOL

Yn archwilio ffyrdd newydd a chreadigol yn barhaus er mwyn gwella ei dull o weithredu, hyrwyddo arloesedd ac ymateb i’r byd sy’n newid.

CYDWEITHREDOL

Yn datblygu cydberthnasau cadarnhaol yn fewnol ac yn allanol â chydweithwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid.

GRYMUSOL

Yn grymuso pobl i gyflawni eu potensial a gwneud i bethau da ddigwydd.

TEG

Striving to be fair in all its dealings, respecting one another and the community. 

Theatres - grand pavilion porthcawl

Yr Hyn a Wnawn

THEATRAU

Creative Wellbeing Header

Yr Hyn a Wnawn

LLES CREADIGOL

Library 2

Yr Hyn a Wnawn

Llyfrgelloedd

bryngarw-bridge

Yr Hyn a Wnawn

Ty a Pharc Gwledig Bryngarw

B-Leaf and Wood-B

Yr Hyn a Wnawn

B-Dail a Pren-B

Awen Community Centres

Yr Hyn a Wnawn

Canolfannau Cymunedol

Ein Heffaith

Mae ein hamcanion yn canolbwyntio ar yr effaith a’r canlyniadau o fewn pum maes allweddol:

  • Atal, lles a chynhwysiant;
  • Cydraddoldeb;
  • Gwell cyfleoedd bywyd, dysgu a
    hybu annibyniaeth;
  • Heneiddio'n dda;
  • Lle ac economi.

Rydym yn falch o'n ffocws cadarn ar wella profiadau a chanlyniadau i'n buddiolwyr, tra'n parhau i ddatblygu trefniadau llywodraethu cadarn.

CYFRANNU NAWR!

Diolch am gefnogi ein helusen a'n gwaith i fywydau pobl yn well.

Bydd eich rhodd, waeth pa mor fawr neu fach, yn gwneud cyfraniad mawr gwahaniaeth i'ch cymuned leol.

Drwy gydweithio, gallwn gael hyd yn oed mwy o effaith gymdeithasol.

Diolch yn fawr.

Ein Straeon

Disgwylir i Neuadd y Dref Maesteg ailagor yn ddiweddarach eleni, wrth i’r prosiect ailddatblygu gwerth miliynau o bunnoedd a gyflawnwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i bartneriaid yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ddod i ben. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II, a fydd yn cael ei adfer fel lleoliad celfyddydol a diwylliannol ar gyfer y dref a chymuned ehangach Cwm Llynfi,…
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am waith ailddatblygu sylweddol Canolfan Gelfyddydau'r Miwni – gyda chynnydd rhagorol yn cael ei wneud i greu canolfan gelfyddydau a digwyddiadau modern tra'n gwella a chadw nodweddion gwreiddiol yr adeilad. Dechreuodd y gwaith ailddatblygu gwerth miliynau o bunnoedd yn 2023, i adfywio tirnod poblogaidd Pontypridd. Mae'r Miwni…
Mae Tŷ Bryngarw, un o brif leoliadau priodasau a digwyddiadau De Cymru, wedi cyhoeddi adnewyddiad trawsnewidiol, gan danio pennod newydd yn ei etifeddiaeth storïol. Mae’r lleoliad, sydd wedi’i leoli ym Mharc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi datgelu amrywiaeth ddeinamig o becynnau, bwydlenni a phrisiau newydd, ynghyd â thîm rheoli newydd â gweledigaeth sydd ar fin anadlu…

Partneriaid a Noddwyr

Ein Helpu i Helpu Eraill