Gwneud Bywydau Pobl yn Well

Gwella lles trwy ddarparu cyfleoedd i bobl a chymunedau brofi, mwynhau a chael eu hysbrydoli gyda’i gilydd gan ddiwylliant.

Amdanom ni

Croeso i Awen

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015 fel sefydliad elusennol ag amcanion i wella cyfleoedd diwylliannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r ardal ehangach.

Ein pwrpas yw Gwella Bywydau Pobl trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy’n ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les.

EIN GWERTHOEDD

CREADIGOL

Yn archwilio ffyrdd newydd a chreadigol yn barhaus er mwyn gwella ei dull o weithredu, hyrwyddo arloesedd ac ymateb i’r byd sy’n newid.

CYDWEITHREDOL

Yn datblygu cydberthnasau cadarnhaol yn fewnol ac yn allanol â chydweithwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid.

GRYMUSOL

Yn grymuso pobl i gyflawni eu potensial a gwneud i bethau da ddigwydd.

TEG

Striving to be fair in all its dealings, respecting one another and the community. 

Theatres - grand pavilion porthcawl

Yr Hyn a Wnawn

THEATRAU

Creative Wellbeing Header

Yr Hyn a Wnawn

LLES CREADIGOL

Library 2

Yr Hyn a Wnawn

Llyfrgelloedd

bryngarw-bridge

Yr Hyn a Wnawn

Ty a Pharc Gwledig Bryngarw

B-Leaf and Wood-B

Yr Hyn a Wnawn

B-Dail a Pren-B

Awen Community Centres

Yr Hyn a Wnawn

Canolfannau Cymunedol

Ein Heffaith

Mae ein hamcanion yn canolbwyntio ar yr effaith a’r canlyniadau o fewn pum maes allweddol:

  • Atal, lles a chynhwysiant;
  • Cydraddoldeb;
  • Gwell cyfleoedd bywyd, dysgu a
    hybu annibyniaeth;
  • Heneiddio'n dda;
  • Lle ac economi.

Rydym yn falch o'n ffocws cadarn ar wella profiadau a chanlyniadau i'n buddiolwyr, tra'n parhau i ddatblygu trefniadau llywodraethu cadarn.

CYFRANNU NAWR!

Diolch am gefnogi ein helusen a'n gwaith i fywydau pobl yn well.

Bydd eich rhodd, waeth pa mor fawr neu fach, yn gwneud cyfraniad mawr gwahaniaeth i'ch cymuned leol.

Drwy gydweithio, gallwn gael hyd yn oed mwy o effaith gymdeithasol.

Diolch yn fawr.

Ein Straeon

Oeddech chi'n gwybod bod llawer o leoliadau Awen ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol neu'n agos ato? Mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn rhwydwaith DU gyfan o lwybrau wedi'u harwyddo a llwybrau ar gyfer cerdded, olwynion, beicio ac archwilio yn yr awyr agored. Mae’r Rhwydwaith yn cyfrannu at les cymdeithasol, corfforol ac amgylcheddol pobl, ac yn gwneud cysylltiadau hanfodol rhwng cymunedau….
Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar gyfer y nesaf yn ein digwyddiadau Rhwydwaith Celfyddydau Cymunedol rhad ac am ddim ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr, wrth i ni archwilio manteision a heriau defnyddio’r celfyddydau gyda grwpiau agored i niwed. Bydd Steve Berry, Swyddog Rhianta Corfforaethol a Chyfranogiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymuno â ni, a fydd yn ein cyflwyno i gyfleoedd i…

Partneriaid a Noddwyr

Ein Helpu i Helpu Eraill