Cwrdd â'r Tîm

Pobl Allweddol

Richard Hughes

Prif Weithredwr

Wedi’i eni a’i fagu yng Nghefneithin, Sir Gaerfyrddin, dechreuodd Richard ar ei yrfa broffesiynol ym maes cynhyrchu theatr a theledu cyn cyfnod o 16 mlynedd mewn llywodraeth leol yn gweithio ar draws gwasanaethau hamdden, diwylliant, gofal cymdeithasol a lles. Daeth yn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015.

Yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae Richard wedi ymrwymo i sicrhau bod Awen yn sefydliad sy’n cael effaith wirioneddol a chynaliadwy ar fywydau pobl a lles cymunedau, ac yn parhau i fod felly.

Yn dad priod i ddau o blant, mae Richard bellach yn byw yng Nghaerdydd ond yn parhau i fod yn angerddol yng ngorllewin Cymru ac yn ddeiliad tocyn tymor yn y Scarlets.

Ceri Evans

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Mae Ceri wedi gweithio ym maes rheoli theatr, marchnata a datblygu am y 25 mlynedd diwethaf.

Mae ei rôl bresennol yn cynnwys goruchwylio gweithrediadau masnachu Awen yn ogystal â chyfrifoldebau trawsbynciol ar gyfer datblygu busnes strategol ym mhob rhan o'r sefydliad. Mae Ceri yn byw ym Mhorthcawl gyda’i theulu ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau mynd i’r theatr a threulio cymaint o amser â phosib ar y traeth.

Richard Bellinger

Cyfarwyddwr Gweithrediadau
a Gwasanaethau Cymunedol

Yn wreiddiol o Swydd Efrog, astudiodd Richard lyfrgellyddiaeth a Chymraeg
hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn symud i Ben-y-bont ar Ogwr i
dechrau ei yrfa mewn llyfrgelloedd.

Mae rôl Richard yn Awen yn cynnwys trosolwg strategol o lyfrgelloedd,
Parc Gwledig Bryngarw a'n rhaglenni hyfforddi i oedolion gyda
anableddau dysgu, yn ogystal â chyfrifoldebau Awen dros iechyd
a diogelwch, rheoli cyfleusterau, ac yswiriant. Priod ag a
merch ifanc, yn ei amser hamdden mae Richard yn mwynhau cerddoriaeth fyw, cerdded bryniau
a dysgu Cymraeg.

Helen Cook

Pennaeth Pobl

Ymunodd Helen ag Awen yn 2015 ar ôl 24 mlynedd o weithio yn lleol
llywodraeth, yn gyntaf yng Nghyngor Dinas Caerdydd ac yna Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Cyngor y Fwrdeistref o 2011, lle darganfu ei diddordeb
ac angerdd am adnoddau dynol. Mae Helen wedi bod yn Siartredig
Aelod o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) ers 2009.

Mae Helen yn mwynhau mynd â'i chi Murphy am dro ac wrth ei bodd yn teithio.
Wedi ei magu yn Nantymoel, mae Helen bellach yn byw yng Nghoety.

Maria Goddard

Pennaeth Cyllid

Ymunodd Maria ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen fel Pennaeth Cyllid yn 2018. Yn gyfrifydd rheoli cymwysedig, mae Maria wedi gweithio ym maes cyllid ers dros 20 mlynedd, o sefydliadau masnachol mawr gan gynnwys PepsiCo a Vodafone UK, ac elusennau eraill gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru. Yn 2019, enillodd Maria ganmoliaeth uchel fel Cyfarwyddwr Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyllid Cymru.

Astudiodd Maria Ffrangeg a Sbaeneg yn y brifysgol, a bu’n byw ym Madrid yn ystod 2001. Parhaodd ei chariad at ddysgu pethau newydd ar ôl ei chymhwyster CIMA ac enillodd ei ILM lefel 5 yn 2020.

Mae gan Maria ddau o blant ifanc ac mae'n byw ger Caerdydd. Yn ei hamser hamdden, mae’n mwynhau darllen, nofio, padlfyrddio a seiclo. Mae gwyliau’n rhan bwysig o’i bywyd – ei ffefryn yw’r Maldives, ac mae eisiau mynd â’i phlant i bedwar ban byd.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Alan Morgan

Alan Morgan (cadeirydd)

Mae Alan yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth ddiwylliannol awen. Mae Alan wedi gweithio i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol o’r blaen. Yn ei amser ei hun. Mae’n ymwneud â nifer o sefydliadau’r trydydd sector ledled yr ardal yn ogystal â bod yn llywodraethwr ysgol gweithgar.

Awen Employee photoshoot, November13th, 2018 at Bryngarw House, Function Room.Photographer Dan Mintomail@danmintophotography.com www.danmintophotography.com

Paul Roberts

Mae Paul yn byw ychydig y tu allan i ffin Pen-y-bont ar Ogwr ym mhentref Tregolwyn ac mae'n Brif Weithredwr cymdeithas dai wedi ymddeol. Fel gwirfoddolwr, mae wedi bod yn ymwneud â nifer o fudiadau gwirfoddol dros y blynyddoedd yn ogystal â helpu i redeg ei sinema gymunedol leol.

Awen Employee photoshoot, November13th, 2018 at Bryngarw House, Function Room.Photographer Dan Mintomail@danmintophotography.com www.danmintophotography.com

Peter Lees

Mae Peter Lees yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn wirfoddolwr gweithgar ym Mharc Gwledig Bryngarw. Yn ei fywyd proffesiynol bu’n uwch reolwr AD am y rhan fwyaf o’i yrfa cyn dod yn Rheolwr Gweithrediadau yn Nhŷ’r Cwmnïau. Bellach yn ymddeol mae Peter yn mwynhau'r theatr, garddio, teithio a golff.

Will Campion

Will Campion

Mae Will yn beiriannydd cymwys ac yn ymgynghorydd busnes achrededig ac yn ei amser hamdden mae'n mwynhau rhedeg a dysgu Cymraeg. Mae’n byw yn Abercynffig gyda’i deulu ifanc ac yn gwneud defnydd rheolaidd o’n cyfleusterau diwylliannol, yn enwedig llyfrgell Abercynffig a Pharc Gwledig Bryngarw.

Margaret Griffiths

Margaret Griffiths

Mae Margaret yn byw ym Mynydd Cynffig a threuliodd y rhan fwyaf o’i bywyd gwaith mewn llyfrgelloedd academaidd a chyhoeddus cyn ymddeol yn 2013 o’i rôl fel Prif Lyfrgellydd Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n wirfoddolwr gweithgar yn ei chymuned leol ac yn ei hamser mae’n mwynhau canu gyda nifer o gorau lleol.

Liz Trustee

Liz Wilson

Mae Liz yn gyfrifydd cymwysedig gyda dros 30 mlynedd o brofiad ymarfer. Ar hyn o bryd yn Arweinydd Strategol Cyllid a Gweithrediadau ar gyfer Chwarae Teg, mae Liz wedi treulio cryn dipyn o amser yn y sector preifat a’r sector nad yw’n gwneud elw. Wedi mwynhau llawer o brynhawniau ym Mharc Gwledig Bryngarw, mae Liz yn frwd dros helpu gyda datblygiad yr ymddiriedolaeth, ochr yn ochr â threulio amser gyda’i theulu a dau Spaniels Springer blewog yn ystod ei hamser hamdden!

Ava

Ava Plowright

Mae Ava Plowright yn godwr arian ac yn rheolwr digwyddiadau profiadol, ar hyn o bryd yn Rheolwr Codi Arian yn Shelter Cymru, yr elusen tai a digartrefedd yng Nghymru. Cyn hynny bu Ava yn gweithio o fewn y tîm datblygu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ar draws yr holl ddisgyblaethau codi arian. Yn raddedig MA Rheolaeth Celfyddydau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ymunodd Ava â'r Bwrdd yn Awen ar ôl cwblhau rhaglen 'Cam i Anweithredol' Chwarae Teg.