Cwrdd â'r Tîm

Pobl Allweddol

Richard Hughes

Prif Weithredwr

Wedi’i eni a’i fagu yng Nghefneithin, Sir Gaerfyrddin, dechreuodd Richard ar ei yrfa broffesiynol ym maes cynhyrchu theatr a theledu cyn cyfnod o 16 mlynedd mewn llywodraeth leol yn gweithio ar draws gwasanaethau hamdden, diwylliant, gofal cymdeithasol a lles. Daeth yn Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015.

Yn atebol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae Richard wedi ymrwymo i sicrhau bod Awen yn sefydliad sy’n cael effaith wirioneddol a chynaliadwy ar fywydau pobl a lles cymunedau, ac yn parhau i fod felly.

Yn dad priod i ddau o blant, mae Richard bellach yn byw yng Nghaerdydd ond yn parhau i fod yn angerddol yng ngorllewin Cymru ac yn ddeiliad tocyn tymor yn y Scarlets.

Ceri Evans

Cyfarwyddwr Datblygu a Phartneriaethau

Mae Ceri wedi gweithio ym maes rheoli theatr, marchnata a datblygu am y 25 mlynedd diwethaf.

Mae ei rôl bresennol yn cynnwys trosolwg strategol o raglen Theatrau a Llesiant Creadigol Awen yn ogystal â gweithredu fel yr arweinydd strategol ar gyfer ein partneriaethau awdurdod lleol a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae Ceri hefyd yn arwain ar ddatblygu busnes, partneriaethau a chyllid ar draws y sefydliad. Mae’n byw ym Mhorthcawl gyda’i theulu ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau chwarae tennis, mynd i’r theatr a threulio cymaint o amser â phosibl ar y traeth.

Richard Bellinger

Cyfarwyddwr Gweithrediadau
a Gwasanaethau Cymunedol

Yn wreiddiol o Swydd Efrog, astudiodd Richard lyfrgellyddiaeth a Chymraeg
hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn symud i Ben-y-bont ar Ogwr i
dechrau ei yrfa mewn llyfrgelloedd.

Mae rôl Richard yn Awen yn cynnwys trosolwg strategol o lyfrgelloedd,
Parc Gwledig Bryngarw a'n rhaglenni hyfforddi i oedolion gyda
anableddau dysgu, yn ogystal â chyfrifoldebau Awen dros iechyd
a diogelwch, rheoli cyfleusterau, ac yswiriant. Priod ag a
merch ifanc, yn ei amser hamdden mae Richard yn mwynhau cerddoriaeth fyw, cerdded bryniau
a dysgu Cymraeg.

Steve Dimmick, Commercial Director

Steve Dimmick

Cyfarwyddwr Masnachol

Yn wreiddiol o’r Blaenau, De Cymru, Steve yw’r entrepreneur y tu ôl i nifer o gwmnïau llwyddiannus gan gynnwys asiantaeth recriwtio gyntaf y DU i gynnig hysbysebion swyddi fideo, yr ymgynghoriaeth cyfathrebu creadigol Small Joys ac yn fwyaf diweddar doopoll, y platfform arolygu amser real ar-lein, a brynwyd gan QuestionPro ym mis Chwefror 2023.

Rôl Steve yn Awen yw arwain ein hymdrechion masnachol, trwy nodi ac ysgogi ffrydiau refeniw newydd yn ogystal ag optimeiddio gweithrediadau i sicrhau bod Awen yn rhedeg mor effeithlon â phosibl. Bydd gwaith Steve yn cefnogi cynaliadwyedd Awen a'i gallu i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl a chymunedau De Cymru.

Yn Gymro balch ac yn siaradwr Cymraeg rhugl, mae Steve yn rhannu ei amser rhwng Caerdydd a Chernyw gyda’i dri o blant a’i gariad. Yn ei amser hamdden mae'n mwynhau mynd ar goll; yn nhudalennau llyfr, ar daith gerdded hir, yn gwylio ffilm, gyda thechnoleg newydd neu ei freuddwydion ei hun.

Helen Cook

Pennaeth Pobl

Ymunodd Helen ag Awen yn 2015 ar ôl 24 mlynedd o weithio yn lleol
llywodraeth, yn gyntaf yng Nghyngor Dinas Caerdydd ac yna Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Cyngor y Fwrdeistref o 2011, lle darganfu ei diddordeb
ac angerdd am adnoddau dynol. Mae Helen wedi bod yn Siartredig
Aelod o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) ers 2009.

Mae Helen yn mwynhau mynd â'i chi Murphy am dro ac wrth ei bodd yn teithio.
Wedi ei magu yn Nantymoel, mae Helen bellach yn byw yng Nghoety.

Maria Goddard

Pennaeth Cyllid

Ymunodd Maria ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen fel Pennaeth Cyllid yn 2018. Yn gyfrifydd rheoli cymwysedig, mae Maria wedi gweithio ym maes cyllid ers dros 20 mlynedd, o sefydliadau masnachol mawr gan gynnwys PepsiCo a Vodafone UK, ac elusennau eraill gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru. Yn 2019, enillodd Maria ganmoliaeth uchel fel Cyfarwyddwr Ifanc y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyllid Cymru.

Astudiodd Maria Ffrangeg a Sbaeneg yn y brifysgol, a bu’n byw ym Madrid yn ystod 2001. Parhaodd ei chariad at ddysgu pethau newydd ar ôl ei chymhwyster CIMA ac enillodd ei ILM lefel 5 yn 2020.

Mae gan Maria ddau o blant ifanc ac mae'n byw ger Caerdydd. Yn ei hamser hamdden, mae’n mwynhau darllen, nofio, padlfyrddio a seiclo. Mae gwyliau’n rhan bwysig o’i bywyd – ei ffefryn yw’r Maldives, ac mae eisiau mynd â’i phlant i bedwar ban byd.

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Ava-Plowright-Web

Ava Plowright (Cadeirydd)

Mae Ava Plowright yn godwr arian ac yn rheolwr digwyddiadau profiadol, ar hyn o bryd yn Rheolwr Codi Arian yn Shelter Cymru, yr elusen tai a digartrefedd yng Nghymru. Cyn hynny bu Ava yn gweithio o fewn y tîm datblygu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ar draws yr holl ddisgyblaethau codi arian. Yn raddedig MA Rheolaeth Celfyddydau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ymunodd Ava â'r Bwrdd yn Awen ar ôl cwblhau rhaglen 'Cam i Anweithredol' Chwarae Teg.

Alan-Morgan-Web

Alan Morgan

Mae Alan wedi gweithio yn y gorffennol i lywodraeth Cymru a llywodraeth leol.Yn ei amser ei hun. Mae’n ymwneud â nifer o sefydliadau’r trydydd sector ledled yr ardal yn ogystal â bod yn llywodraethwr ysgol gweithgar.

Paul Roberts

Paul Roberts

Mae Paul yn byw ychydig y tu allan i ffin Pen-y-bont ar Ogwr ym mhentref Tregolwyn ac mae'n Brif Weithredwr cymdeithas dai wedi ymddeol. Fel gwirfoddolwr, mae wedi bod yn ymwneud â nifer o fudiadau gwirfoddol dros y blynyddoedd yn ogystal â helpu i redeg ei sinema gymunedol leol.

Will Campion

Will Campion

Mae Will yn beiriannydd cymwys ac yn ymgynghorydd busnes achrededig ac yn ei amser hamdden mae'n mwynhau rhedeg a dysgu Cymraeg. Mae’n byw yn Abercynffig gyda’i deulu ifanc ac yn gwneud defnydd rheolaidd o’n cyfleusterau diwylliannol, yn enwedig llyfrgell Abercynffig a Pharc Gwledig Bryngarw.

Margaret Griffiths

Margaret Griffiths

Mae Margaret yn byw ym Mynydd Cynffig a threuliodd y rhan fwyaf o’i bywyd gwaith mewn llyfrgelloedd academaidd a chyhoeddus cyn ymddeol yn 2013 o’i rôl fel Prif Lyfrgellydd Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n wirfoddolwr gweithgar yn ei chymuned leol ac yn ei hamser mae’n mwynhau canu gyda nifer o gorau lleol.

Liz Wilson

Liz Wilson

Mae Liz yn gyfrifydd cymwysedig gyda dros 30 mlynedd o brofiad ymarfer. Ar hyn o bryd yn Arweinydd Strategol Cyllid a Gweithrediadau ar gyfer Chwarae Teg, mae Liz wedi treulio cryn dipyn o amser yn y sector preifat a’r sector nad yw’n gwneud elw. Wedi mwynhau llawer o brynhawniau ym Mharc Gwledig Bryngarw, mae Liz yn frwd dros helpu gyda datblygiad yr ymddiriedolaeth, ochr yn ochr â threulio amser gyda’i theulu a dau Spaniels Springer blewog yn ystod ei hamser hamdden!

Stuart Bain

Stuart Bain

Mae gan Stuart sy’n byw ym Mhencoed 25 mlynedd o brofiad yn y sector ariannol, yn arbenigo mewn risg, cydymffurfio a llywodraethu. Yn ei amser hamdden, mae Stuart, sy’n briod ac yn dad i ddau, yn ymddiriedolwr ac yn Drysorydd i’r Open Spaces Society, elusen cadwraeth hynaf Prydain ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru. Mae Stuart hefyd yn gwirfoddoli gyda Chanolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru. Mae ganddo angerdd dros yr awyr agored, natur, bioamrywiaeth a chadwraeth ac mae’n mwynhau mynd ar dripiau gwersylla a physgota byr gyda’i fab.

Lisa-Shroll-Web

Lisa Shroll

Mae gan Lisa 25 mlynedd o brofiad ar draws ystod o sectorau gan gynnwys mewn cwmnïau rhyngwladol ym maes peirianneg ac electroneg, cyllid defnyddwyr a manwerthu, y Weinyddiaeth Amddiffyn, adnoddau naturiol, a bwyd a diod. Mae Lisa yn Rheolwr Rhanbarthol i Business in Focus ar hyn o bryd lle mae hi’n darparu gwasanaeth cymorth a chyngor Busnes Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Mae Lisa wedi bod yn allweddol wrth weithredu newid a thrawsnewid ar draws sawl sefydliad byd-eang gan arwain at well prosesau a systemau, cynnydd mewn ffrydiau refeniw ac mae wedi arwain nifer o strategaethau arbed costau gwerth miliynau o bunnoedd.

Noel-Thomas-Web

Noel Thomas

Yn Sir Gaerfyrddin mae Noel yn byw ac mae’n arbenigo mewn cardiau a derbyn taliadau ar gyfer sefydliadau mawr cenedlaethol yn y sectorau elusen ac addysg uwch. Cyn hyn, roedd yn gweithio fel Bancwr Cyswllt a oedd yn cefnogi sefydliadau canolig eu maint yn ne Cymru. Yn ei amser hamdden, mae Noel, sydd â merch ifanc, yn aelod o gôr meibion ac yn angerddol ynghylch y buddion y gall y celfyddydau a diwylliant eu darparu i gymunedau lleol. Mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn cadwraeth adeiladau hanesyddol o bwys a dod o hyd i ffyrdd newydd o’u defnyddio yn yr unfed ganrif ar hugain.