Polisi Preifatrwydd

1. Pwy ydym ni?

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn elusen gofrestredig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, De Cymru. Ein pwrpas yw gwneud bywydau pobl yn well, drwy ddarparu cyfleusterau diwylliannol ysbrydoledig, gweithgareddau a rhaglenni.

Mae Awen yn denu tua 1,000,000 o ymweliadau’r flwyddyn i ystod amrywiol o gyfleusterau diwylliannol, gwasanaethau a gweithgareddau sy’n cynnwys theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol, tŷ hanesyddol a pharc gwledig, a dau brosiect seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu a chorfforol. Mae ein gwaith yn cael effaith sylweddol ar economïau lleol, lles pobl a chydlyniant cymunedol.

Y wybodaeth gyfreithiol lawn yw:

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen Rhif Elusen Gofrestredig 1166908 yng Nghymru

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gwmni sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru yn Nhŷ

Bryngarw, Parc Gwledig Bryngarw, Brynmenyn CF32 8UU Cwm Rhif. Cof. 9610991

Mae Awen Trading Ltd yn gwmni sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru yn Nhŷ Bryngarw, Parc Gwledig

Bryngarw, Brynmenyn CF32 8UU Rhif Cwm. Cof. 09619638

Mae Awen wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Y Polisi

Mae’r preifatrwydd hwn yn esbonio’r data personol a gasglwn a sut rydym yn ei ddefnyddio. At ddibenion

Yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data, y Rheolwr Data yw Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen (rhif cofrestru ICO ZA186896).

Bydd yr holl ddata personol a gesglir yn unol â’r defnydd datganiad preifatrwydd hwn yn unig. Gall Awen newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon a dangosir rhestr o newidiadau mewn dogfen ar wahân, y gallwch ei chyrchu trwy'r ddolen uchod.

2. Pa ddata personol a gasglwn

Rydym yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom yn unig – gan gynnwys data a fydd yn ddefnyddiol i’n helpu i wella ein gwasanaethau.

Rydym yn casglu’r mathau canlynol o wybodaeth:

 • gwybodaeth amhersonol fel cyfeiriadau IP (lleoliad cyfrifiadur y rhyngrwyd), tudalennau wedi'u llwytho i lawr a ffeiliau wedi'u llwytho i lawr.
 • gwybodaeth bersonol megis enw, cyfeiriad post, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni a gwybodaeth talu (lle bo'n briodol). Cesglir gwybodaeth mewn cysylltiad â gweithgareddau penodol, megis arolygon cwsmeriaid, trafodion talu, adborth, rhoddion, cymryd rhan Cymryd rhan mewn cystadleuaeth a phrosesu ymgeiswyr trwy gydol y prosesau dethol ac ati.
 • Defnyddir teledu cylch cyfyng mewn rhai o'n lleoliadau a ddefnyddir gan aelodau'r cyhoedd. Prif ddiben camerâu TCC yn Awen yw gwella diogelwch a helpu i atal a chanfod trosedd ac anhrefn.

Rydym hefyd yn casglu categorïau arbennig o ddata personol gan unigolion sy'n gwneud cais iddo weithio yn Awen, gan gynnwys gwybodaeth am ethnigrwydd ac anabledd (os yw'r ymgeisydd yn rhoi'r gorau i ddarparu gwybodaeth). Dim ond wrth fonitro ystadegau recriwtio y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon.

Os ydym am ddatgelu gwybodaeth yr ymgeisydd i drydydd parti, er enghraifft i gael geirda neu i gael datgeliad o’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ni fyddwn yn gwneud hynny heb roi gwybod i chi ymlaen llaw oni bai bod y gyfraith yn mynnu’r datgeliad.

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Gweler y rhestr o gwcis am fwy o wybodaeth

3. Ein pwrpas ar gyfer prosesu eich data

Mae casglu gwybodaeth amhersonol yn ein helpu i benderfynu faint o bobl sy'n defnyddio ein gwefannau ni, faint o bobl sy'n ymweld yn rheolaidd, a pha mor boblogaidd yw ein tudalennau. Nid yw'r wybodaeth hon yn dweud wrthym pwy ydych chi neu ble rydych yn byw. Ydy, ond yn ein galluogi i fonitro a gwella ein gwasanaeth. Mae angen gwybodaeth bersonol i gyflawni eich cais, prosesu eich archeb, prosesu eich cais am swydd, ein Galluogi chi i ddarparu gwasanaeth mwy perthnasol, ac os ydych yn cytuno, i anfon e-bost atoch ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau eraill yr ydym yn credu y gallai fod gennych ddiddordeb i mewn. Nid oes rhaid i chi ddatgelu unrhyw ran o'r wybodaeth hon i bori trwy wefannau. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis rhoi'r gorau i wybodaeth benodol, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai gwasanaethau i chi.

Cedwir delweddau TCC ar ein camerâu i wella diogelwch a helpu i atal a chanfod trosedd ac anhrefn. Oherwydd natur Gwasanaethau Awen fe all fod rheswm hefyd i ddefnyddio teledu cylch cyfyng materol at ddibenion eraill megis Diogelu Oedolion a Phlant Agored i Niwed. Ymdrinnir ag unrhyw beth Ceisiadau a ddatgelir gan sefydliad trydydd parti yn unol â chanllawiau swyddogol ac ar sail unigol.

Ymgeiswyr / Gofynnir am Wybodaeth Bersonol ynghylch ymgeiswyr i fonitro ystadegau recriwtio ac eithrio pan fydd ymgeisydd yn llwyddiannus. Pan ddaw ymgeisydd yn gyflogai, mae'r Wybodaeth a ddarperir ganddo yn rhan o'r ffeil bersonol ac fe'i defnyddir i ddarparu cymorth angenrheidiol neu ar gyfer ystadegau data cydraddoldeb ar gyfer y sefydliad.

4. Beth a wnawn gyda'r wybodaeth a gasglwn

Mae angen y wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion a darparu gwasanaeth gwell i chi, a gallwn ddefnyddio'ch data mewn un o'r ffyrdd canlynol:

 • Darparwch y cynhyrchion a'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt
 • Cadw cofnodion mewnol
 • Gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Lle rydych wedi rhoi eich caniatâd, efallai y byddwn yn anfon gwybodaeth atoch Hyrwyddo o bryd i'w gilydd ar gyfer gwasanaethau, cynnyrch newydd, cynigion neu unrhyw wybodaeth y credwn y gallai fod o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio'r cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn a ddarparwyd gennych (gweler yr adran 5, isod).

5. Defnyddiwch eich gwybodaeth ar gyfer marchnata

Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion marchnata pan fyddwch wedi 'optio i mewn' ac Rydym wedi cytuno i anfon rhagor o wybodaeth atoch.

Rydych chi ond wedi cytuno y bydd gwybodaeth yn cael ei hanfon mewn ffordd (ffyrdd). 

Mae gwybodaeth farchnata yn cynnwys gwybodaeth o lyfrgelloedd, parciau, theatrau, canolfannau cymunedol a phrosiectau ar gyfer oedolion ag anableddau.

6. Pwy sy'n derbyn y data personol

Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth os:

 • Mae'n ofynnol i ni wneud hynny'n gyfreithiol, ee gan asiantaeth gorfodi'r gyfraith sy'n defnyddio pŵer yn gyfreithiol neu os ydym yn cael ein gorfodi gan orchymyn y Llys.
 • Rydym yn credu ei bod yn angenrheidiol i ddiogelu neu amddiffyn ein hawliau, eiddo neu ddiogelwch personol ein pobl neu ymwelwyr â'n safleoedd neu wefannau
 • Rydym yn gweithio gyda phartner a ddewiswyd yn ofalus sy'n gwneud gwaith neu'n prosesu data ar ein rhan. Mae'r rhain yn cynnwys:
  • Postio tai – dim ond at ddibenion postio y bydd yn defnyddio data enw a chyfeiriad
  • Proseswyr talu cardiau – byddwn yn cadw data am enw, cyfeiriad a cherdyn at ddibenion prosesu taliadau â cherdyn ar ein rhan
  • Darparwr gwasanaeth tocynnau – yn cadw data am enw, cyfeiriad a data personol arall megis cyfeiriad e-bost a rhif ffôn i’n galluogi i weithredu gwasanaeth tocynnau sy’n effeithlon i’n cwsmeriaid
  • Arbenigwyr TG – darparwyr meddalwedd sydd â mynediad at ddata i gefnogi a chynnal systemau a chwrdd ag anghenion y contract.
 • Dim ond partneriaid y gallwn ymddiried ynddynt y byddwn yn eu dewis. Byddwn ond yn eu trosglwyddo i ddata personol os ydynt wedi llofnodi contract sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hwy:
  • cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth diogelu data
  • trin eich gwybodaeth mor ofalus ag y byddem yn ei wneud
  • defnyddio’r wybodaeth at y dibenion y’i darparwyd ar eu cyfer yn unig (ac nid iddynt hwy) at eu dibenion eu hunain neu at ddibenion unrhyw sefydliad arall)
  • caniatáu i ni gynnal gwiriadau i sicrhau eu bod yn gwneud yr holl bethau hyn.

4. Beth a wnawn gyda'r wybodaeth a gasglwn

Mae angen y wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion a darparu gwasanaeth gwell i chi, a gallwn ddefnyddio'ch data mewn un o'r ffyrdd canlynol:

 • Darparwch y cynhyrchion a'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt
 • Cadw cofnodion mewnol
 • Gwella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Lle rydych wedi rhoi eich caniatâd, efallai y byddwn yn anfon gwybodaeth atoch Hyrwyddo o bryd i'w gilydd ar gyfer gwasanaethau, cynnyrch newydd, cynigion neu unrhyw wybodaeth credwn y gallai fod yn ddiddorol i chi ddefnyddio'r cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn a Fe wnaethoch chi ddarparu (gweler adran 5, isod).

5. Defnyddiwch eich gwybodaeth ar gyfer marchnata

Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion marchnata pan fyddwch wedi 'optio i mewn' ac Rydym wedi cytuno i anfon rhagor o wybodaeth atoch.

Rydych chi ond wedi cytuno y bydd gwybodaeth yn cael ei hanfon mewn ffordd (ffyrdd). Oes

Mae gwybodaeth farchnata yn cynnwys gwybodaeth o lyfrgelloedd, parciau, theatrau, canolfannau cymunedol a phrosiectau ar gyfer oedolion ag anableddau.

6. Pwy sy'n derbyn y data personol

Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth os:

 • Mae’n ofynnol i ni wneud hynny’n gyfreithiol, e.e. gan asiantaeth gorfodi’r gyfraith sy’n defnyddio pŵer yn gyfreithiol neu os cawn ein gorfodi gan orchymyn y Llys.
 • Rydym yn credu ei bod yn angenrheidiol i ddiogelu neu amddiffyn ein hawliau, eiddo neu ddiogelwch personol ein pobl neu ymwelwyr â'n safleoedd neu wefannau
 • Rydym yn gweithio gyda phartner a ddewiswyd yn ofalus sy'n gwneud gwaith neu'n prosesu data ar ein rhan. Mae'r rhain yn cynnwys:
  • Postio tai – dim ond at ddibenion postio y bydd yn defnyddio data enw a chyfeiriad
  • Proseswyr talu cardiau – byddwn yn cadw data am enw, cyfeiriad a cherdyn at ddibenion prosesu taliadau â cherdyn ar ein rhan
  • Darparwr gwasanaeth tocynnau – yn cadw data am enw, cyfeiriad a data personol arall megis cyfeiriad e-bost a rhif ffôn i’n galluogi i weithredu gwasanaeth tocynnau sy’n effeithlon i’n cwsmeriaid
  • Arbenigwyr TG – darparwyr meddalwedd sydd â mynediad at ddata i gefnogi a chynnal systemau a chwrdd ag anghenion y contract.
 • Dim ond partneriaid y gallwn ymddiried ynddynt y byddwn yn eu dewis. Byddwn ond yn eu trosglwyddo i ddata personol os ydynt wedi llofnodi contract sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt hwy:

– cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth diogelu data

– trin eich gwybodaeth mor ofalus ag y byddem yn ei wneud

– defnyddio’r wybodaeth at y dibenion y’i darparwyd ar eu cyfer yn unig (ac nid iddynt hwy)

dibenion eu hunain neu ddibenion unrhyw sefydliad arall)

– caniatáu i ni gynnal gwiriadau i sicrhau eu bod yn gwneud yr holl bethau hyn.

7. Diogelwch a storio eich gwybodaeth

Mae gwybodaeth yn cael ei storio ar y gweinyddwyr a ddefnyddir gan drydydd partïon a ddewiswyd yn

Yn ofalus fel yr eglurir uchod – efallai eu bod wedi’u lleoli y tu mewn neu’r tu allan i’r Ardal Economaidd

Ewropeaidd. Efallai y byddwn hefyd yn storio data ar ffeiliau papur.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad

neu ddatgeliad anawdurdodedig, rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol ar waith

gweithio i ddiogelu’r wybodaeth a gasglwn ar-lein rhag colled, camddefnydd neu newid.

Mae enghreifftiau o’n diogelwch yn cynnwys:

• Dim ond personél awdurdodedig all gael mynediad at wybodaeth am ddefnyddwyr a

rydym yn defnyddio technoleg diogelwch safonol y diwydiant (fel TLS / SSL, ond nid

gyfyngedig iddo) i amgryptio gwybodaeth ariannol a phersonol y byddwch yn ei fewnbynnu o'i flaen

cael ei anfon atom dros y rhyngrwyd.

• Mynediad wedi'i reoli gan systemau a gwybodaeth trwy lefelau a phrosesau awdurdodedig.

• Lle bo angen, byddwch yn derbyn cyfrinair sy'n caniatáu mynediad i systemau penodol sy'n cadw data personol

eich cyfrifoldeb chi yw cadw'r cyfrinair hwn yn ddiogel a pheidio â'i rannu ag unrhyw un.

• Rydym yn hyfforddi ein staff i'w gwneud yn ymwybodol o sut i drin gwybodaeth a sut a phryd

dweud rhywbeth pan aiff pethau o chwith.

Cedwir gwybodaeth am gyhyd ag y bydd ei hangen arnom yn unig, oni bai bod angen ei chadw

at ddibenion cyfreithiol neu i wneud yn siŵr na fyddwn yn cysylltu â chi os ydych wedi gofyn i ni beidio

gwneud hynny.

Cedwir gwybodaeth bersonol cwsmeriaid am gyhyd ag y mae angen i ni ei darparu

nwyddau, gwasanaethau neu wybodaeth i chi.

Cedwir gwybodaeth bersonol / sensitif mewn cysylltiad ag ymgeiswyr am swyddi am gyfnod o 6 mis.

Bydd yr holl ddata naill ai'n cael ei ddileu neu ei glirio.

Delweddau TCC – Bydd recordiadau digidol arferol yn cael eu cadw am gyfnod o 31 diwrnod ar yriant

caled neu ddisg ac yna byddant yn cael eu trosysgrifo.

Ac eithrio at ddibenion tystiolaeth, ni fydd delweddau'n cael eu copïo. Pob deunydd wedi'i recordio a

a ddarperir fel tystiolaeth yn cael ei thrin yn unol â'r gweithdrefnau a ddiffinnir o dan Ddeddf yr Heddlu a

Tystiolaeth Droseddol (PACE) a'r Weithdrefn hon i sicrhau parhad tystiolaeth a llwybr

archwiliad clir

8. Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fach yw Cookie y gellir ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Y cwci

helpu i ddadansoddi traffig gwe neu roi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â gwefan

penodol. Mae cwcis yn caniatáu i apiau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall yr ap ar y we ei addasu

camau gweithredu ar gyfer eich anghenion, yr hyn yr ydych yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi trwy gasglu a chofio

gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis log traffig i nodi pa dudalennau a ddefnyddir. Ein un ni yw hwn

helpu i ddadansoddi data ar draffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan i'w theilwra

anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol y byddwn yn ei ddefnyddio

y wybodaeth hon ac yna caiff y data ei dynnu o'r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i roi gwefan well i chi, trwy ganiatáu i ni fonitro beth

tudalennau sy'n ddefnyddiol i chi os nad yw rhai. Nid yw cwci yn rhoi mynediad i'ch cyfrifiadur neu

unrhyw wybodaeth amdanoch chi mewn unrhyw ffordd, ac eithrio'r data a ddewiswch

rhannu gyda ni

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis i mewn

Yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw'n well gennych.

Gall hyn eich atal rhag manteisio'n llawn ar y wefan.

9. Dolenni i wefannau trydydd parti eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi

Defnyddiwch y dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym reolaeth dros y wefan arall

hynny. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir

Mae gennych wrth ymweld â safleoedd o'r fath ac nid yw safleoedd o'r fath yn cael eu llywodraethu gan y

y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol

i’r wefan dan sylw.

Rydym yn ceisio diogelu cywirdeb ein gwefan ac yn croesawu unrhyw adborth ar unrhyw un

Dolenni trydydd parti a ddarparwn.

10. Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis cyfyngu ar gasglu neu ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y dulliau

dilyn i fyny:

• trwy newid y gosodiadau ar eich porwr fel nad ydych yn derbyn cwcis

• pryd bynnag y byddwch yn llenwi ffurflen ar y wefan, byddwn yn gofyn amdanoch

Caniatâd i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol

• os ydych eisoes wedi cytuno i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion

Marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd trwy glicio ar yr opsiwn

dad-danysgrifio neu e-bostiwch ni ar enquiries@awen-wales.com

11. Beth yw eich hawliau?

Gallwch ofyn am gael gweld y wybodaeth sydd gennym amdanoch

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a'r gwasanaethau a

byddwn yn eich cael Pan fyddwn yn derbyn cais ysgrifenedig gennych, rhaid inni roi mynediad i chi

popeth rydyn ni wedi'i gofnodi amdanoch chi.

Fodd bynnag, ni allwn adael i chi weld unrhyw rannau o’r cofnod sy’n cynnwys:

• gwybodaeth gyfrinachol am eraill;

• Data y mae gweithiwr proffesiynol yn ystyried y bydd yn achosi niwed difrifol i chi

lles corfforol neu feddyliol chi neu rywun arall;

• Os ydym yn credu y gall rhoi gwybodaeth i chi ein hatal rhag atal neu ganfod trosedd

Gallwch ofyn am newid gwybodaeth rydych chi'n meddwl sy'n anghywir

Os ydych chi ar unrhyw adeg yn meddwl bod y wybodaeth rydym yn ei phrosesu amdanoch yn anghywir,

Gallwch ofyn am gael gweld y wybodaeth hon a hyd yn oed drefnu iddi gael ei chywiro.

Efallai na fyddwn bob amser yn gallu newid neu ddileu’r wybodaeth honno ond byddwn yn ei chywiro

Gwallau ffeithiol a gallem gynnwys eich sylwadau yn y cofnod i ddangos eich bod yn anghytuno ag ef.

Gallwch ofyn am ddileu eich gwybodaeth (hawl i gael eich anghofio)

Mewn rhai amgylchiadau, gallwch ofyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu, er enghraifft:

• Lle nad oes angen eich gwybodaeth bersonol mwyach am y rheswm y cafodd ei chasglu yn y lle

yn gyntaf

• rydych wedi dileu eich caniatâd i ddefnyddio eich gwybodaeth (lle nad oes rheswm cyfreithiol)

un arall i ni ei ddefnyddio)

• Lle nad oes rheswm cyfreithiol dros ddefnyddio'ch gwybodaeth

• Lle mae angen diddymu'r wybodaeth yn ôl y gyfraith

Lle rhennir eich gwybodaeth bersonol ag eraill, byddwn yn gwneud yr hyn y gallwn ei wneud

i wneud yn siŵr bod y rhai sy’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn cydymffurfio â’ch cais i ganslo.

Sylwch na allwn ddileu eich gwybodaeth lle:

• ein bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith

• Fe'i defnyddir ar gyfer rhyddid mynegiant

• ei fod at ddibenion iechyd y cyhoedd

• ar gyfer ymchwil wyddonol neu hanesyddol, neu ddibenion ystadegol y byddai'n golygu na

gellir defnyddio gwybodaeth

• ei fod yn angenrheidiol ar gyfer hawliadau cyfreithiol

Gallwch ofyn am gyfyngu ar yr hyn rydym yn defnyddio eich data personol yn ei gylch

Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar yr hyn rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ei gylch

lle:

• rydych wedi nodi gwybodaeth anghywir, ac wedi dweud wrthym amdani

• lle nad oes gennym reswm cyfreithiol dros ddefnyddio'r wybodaeth honno ond eich bod am inni wneud hynny

Cyfyngu ar yr hyn a ddefnyddiwn amdano yn lle dileu'r holl wybodaeth

yn hollol

Pan fydd gwybodaeth wedi'i chyfyngu ni ellir ei defnyddio heblaw trwy storio'r data'n ddiogel a gyda chi

Caniatâd i ymdrin â hawliadau cyfreithiol ac amddiffyn eraill, neu lle bo hynny er budd y cyhoedd

DU bwysig.

Lle mae cyfyngiad ar ddefnydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn i ni barhau i ddefnyddio eich

Gwybodaeth personol.

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni roi'r gorau i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer unrhyw wybodaeth

Awen oedfa. Fodd bynnag, os caiff y cais hwn ei gymeradwyo, gallai hyn achosi oedi neu atal

darparu’r gwasanaeth hwnnw.

Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais, ond efallai y bydd angen i ni ddal neu ddefnyddio

gwybodaeth oherwydd ein bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

Gallwch ofyn i'ch gwybodaeth gael ei symud i ddarparwr arall (cludadwyedd data)

Mae gennych hawl i ofyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei dychwelyd atoch chi neu at ddarparwr gwasanaeth

Un arall o'ch dewis mewn fformat a ddefnyddir yn gyffredin. Gelwir hyn yn gludadwyedd data.

Fodd bynnag, dim ond os byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol gyda chaniatâd y mae hyn yn berthnasol

(nid os ydyw

yn ôl y gyfraith) a phe bai penderfyniadau cyfrifiadurol yn cael eu gwneud ac nid person.

Gan nad yw Awen yn defnyddio data personol i wneud unrhyw benderfyniadau awtomatig a niche

Mae hygludedd data yn berthnasol i'r gwasanaethau a gewch gan Awen.

Os hoffech wneud cwyn am sut rydym wedi trin eich data personol, gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu

Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb neu’n credu nad ydym yn prosesu eich data personol i mewn

Yn unol â'r gyfraith gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Ein Swyddog Diogelu Data yw Helen Sage a gallwch gysylltu â hi yn

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Ty Bryngarw

Parc G

Gallwch ddewis cyfyngu ar gasglu neu ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y dulliau

dilyn i fyny:

• trwy newid y gosodiadau ar eich porwr fel nad ydych yn derbyn cwcis

• pryd bynnag y byddwch yn llenwi ffurflen ar y wefan, byddwn yn gofyn amdanoch

Caniatâd i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol

• os ydych eisoes wedi cytuno i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion

Marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd trwy glicio ar yr opsiwn

dad-danysgrifio neu e-bostiwch ni ar enquiries@awen-wales.com

11. Beth yw eich hawliau?

Gallwch ofyn am gael gweld y wybodaeth sydd gennym amdanoch

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a'r gwasanaethau a

byddwn yn eich cael Pan fyddwn yn derbyn cais ysgrifenedig gennych, rhaid inni roi mynediad i chi

popeth rydyn ni wedi'i gofnodi amdanoch chi.

Fodd bynnag, ni allwn adael i chi weld unrhyw rannau o’r cofnod sy’n cynnwys:

• gwybodaeth gyfrinachol am eraill;

• Data y mae gweithiwr proffesiynol yn ystyried y bydd yn achosi niwed difrifol i chi

lles corfforol neu feddyliol chi neu rywun arall;

• Os ydym yn credu y gall rhoi gwybodaeth i chi ein hatal rhag atal neu ganfod trosedd

Gallwch ofyn am newid gwybodaeth rydych chi'n meddwl sy'n anghywir

Os ydych chi ar unrhyw adeg yn meddwl bod y wybodaeth rydym yn ei phrosesu amdanoch yn anghywir,

Gallwch ofyn am gael gweld y wybodaeth hon a hyd yn oed drefnu iddi gael ei chywiro.

Efallai na fyddwn bob amser yn gallu newid neu ddileu’r wybodaeth honno ond byddwn yn ei chywiro

Gwallau ffeithiol a gallem gynnwys eich sylwadau yn y cofnod i ddangos eich bod yn anghytuno ag ef.

Gallwch ofyn am ddileu eich gwybodaeth (hawl i gael eich anghofio)

Mewn rhai amgylchiadau, gallwch ofyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu, er enghraifft:

• Lle nad oes angen eich gwybodaeth bersonol mwyach am y rheswm y cafodd ei chasglu yn y lle

yn gyntaf

• rydych wedi dileu eich caniatâd i ddefnyddio eich gwybodaeth (lle nad oes rheswm cyfreithiol)

un arall i ni ei ddefnyddio)

• Lle nad oes rheswm cyfreithiol dros ddefnyddio'ch gwybodaeth

• Lle mae angen diddymu'r wybodaeth yn ôl y gyfraith

Lle rhennir eich gwybodaeth bersonol ag eraill, byddwn yn gwneud yr hyn y gallwn ei wneud

i wneud yn siŵr bod y rhai sy’n defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn cydymffurfio â’ch cais i ganslo.

Sylwch na allwn ddileu eich gwybodaeth lle:

• ein bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith

• Fe'i defnyddir ar gyfer rhyddid mynegiant

• ei fod at ddibenion iechyd y cyhoedd

• ar gyfer ymchwil wyddonol neu hanesyddol, neu ddibenion ystadegol y byddai'n golygu na

gellir defnyddio gwybodaeth

• ei fod yn angenrheidiol ar gyfer hawliadau cyfreithiol

Gallwch ofyn am gyfyngu ar yr hyn rydym yn defnyddio eich data personol yn ei gylch

Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar yr hyn rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ei gylch

lle:

• rydych wedi nodi gwybodaeth anghywir, ac wedi dweud wrthym amdani

• lle nad oes gennym reswm cyfreithiol dros ddefnyddio'r wybodaeth honno ond eich bod am inni wneud hynny

Cyfyngu ar yr hyn a ddefnyddiwn amdano yn lle dileu'r holl wybodaeth

yn hollol

Pan fydd gwybodaeth wedi'i chyfyngu ni ellir ei defnyddio heblaw trwy storio'r data'n ddiogel a gyda chi

Caniatâd i ymdrin â hawliadau cyfreithiol ac amddiffyn eraill, neu lle bo hynny er budd y cyhoedd

DU bwysig.

Lle mae cyfyngiad ar ddefnydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn i ni barhau i ddefnyddio eich

Gwybodaeth personol.

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni roi'r gorau i ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol ar gyfer unrhyw wybodaeth

Awen oedfa. Fodd bynnag, os caiff y cais hwn ei gymeradwyo, gallai hyn achosi oedi neu atal

darparu’r gwasanaeth hwnnw.

Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydymffurfio â'ch cais, ond efallai y bydd angen i ni ddal neu ddefnyddio

gwybodaeth oherwydd ein bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

Gallwch ofyn i'ch gwybodaeth gael ei symud i ddarparwr arall (cludadwyedd data)

Mae gennych hawl i ofyn i’ch gwybodaeth bersonol gael ei dychwelyd atoch chi neu at ddarparwr gwasanaeth

Un arall o'ch dewis mewn fformat a ddefnyddir yn gyffredin. Gelwir hyn yn gludadwyedd data.

Fodd bynnag, dim ond os byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol gyda chaniatâd y mae hyn yn berthnasol

(nid os yw'n ofynnol dan y gyfraith) ac os gwnaed penderfyniadau cyfrifiadurol ac nid person.

Gan nad yw Awen yn defnyddio data personol i wneud unrhyw benderfyniadau awtomatig a niche

Mae hygludedd data yn berthnasol i'r gwasanaethau a gewch gan Awen.

Os hoffech wneud cwyn am sut rydym wedi trin eich data personol, gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu

Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb neu’n credu nad ydym yn prosesu eich data personol i mewn

Yn unol â'r gyfraith gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Ein Swyddog Diogelu Data yw Helen Sage a gallwch gysylltu â hi yn

Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Ty Bryngarw