Yr hyn a wnawn

Llesiant
Creadigol

LLESIANT CREADIGOL

Gan weithio o fewn y celfyddydau ac iechyd, mae ein gwaith llesiant creadigol yn ceisio cael effaith gymdeithasol sylweddol a pharhaus ar gymunedau, grwpiau ac unigolion. Rydym yn cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2016) o fewn y gwaith rydym yn ei gyflawni, gan gynnwys dathlu ein diwylliant a’n hiaith Gymreig ffyniannus yn ei holl amrywiaeth. Mae ein gwaith llesiant creadigol yn canolbwyntio ar bedwar prif faes: ynysu cymdeithasol, yr amgylchedd, mynediad ac addysg.

Awen Warm Welcome | Croeso Cynnes

Rhaglen Croeso Cynnes Awen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau rhad ac am ddim y gaeaf hwn ledled y fwrdeistref sirol o 1st Tachwedd 2022 i 31st Mawrth 2023.

P'un a ydych chi'n grefftwr, yn ddarllenwr, yn weithiwr neu'n chwilio am amser i ffwrdd gyda ffrindiau, byddwch yn sicr o ddiodydd poeth am ddim a chroeso cynnes pa bynnag leoliad a ddewiswch! 

Bydd ein llyfrgelloedd hefyd yn parhau i agor eu calonnau (a’u drysau!) yn y ffordd arferol i bawb y gaeaf hwn.

Cryfach Gyda'n Gilydd Pen-y-bont ar Ogwr

Cryfach Gyda'n Gilydd Pen-y-bont ar Ogwr yn 'dan gwersyll' cyfryngau digidol  i bobl gasglu, rhannu a gwrando ar brofiadau bywyd unigol a chyfunol, gan ddod o hyd i ddehongliadau newydd a mwy o ystyr i ni ein hunain a'n cymunedau.

Fel menter gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, mae STB yn gweithio gydag unigolion o'r un anian, grwpiau cymunedol a sefydliadau gyda'r nod yn y pen draw i 'wneud bywydau pobl yn well'.

Allgymorth Cymunedol

Yn ystod pandemig y coronafeirws, pan fu theatrau ar gau a’r cyfyngiadau symud ar waith, ceisiodd Awen symud mwy o weithgareddau allan i’r gymuned ac annog unigolion a theuluoedd i gymryd rhan o ddiogelwch eu cartref eu hunain.

Roedd y rhain yn cynnwys pecynnau crefft â thema, dawnsfeydd carreg drws i roi hwb i ddiwrnodau pobl, arddangosfa gelf awyr agored ar flaen Pafiliwn y Grand yn cynnwys pobl greadigol lawrydd, dosbarthiadau gwneud ffilmiau digidol ar-lein a pherfformiadau wedi’u ffrydio.

Er bod theatrau’n ailagor bellach ac yn croesawu cynulleidfaoedd yn ôl, wrth i’r cyfyngiadau ddechrau llacio yng Nghymru, uchelgais Awen yw parhau i ddarparu rhaglen allgymorth, yn enwedig yn y cymunedau hynny a allai wynebu rhwystrau mynediad, ariannol neu eraill i ymgysylltu â’r celfyddydau.