Mae Hyderus o ran Anabledd yn gynllun gwirfoddol gan Lywodraeth y DU sydd wedi’i gynllunio i annog cyflogwyr i ddenu, recriwtio, cadw a hyrwyddo pobl anabl, ac maent yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial.

Mae tair haen i’r cynllun – Lefel 1: Ymrwymedig i Bobl Anabl, Lefel 2: Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, a Lefel 3: Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Yn flaenorol ar Lefel 2, mae achrediad uwch Awen yn cynnwys addewid i helpu cyflogwyr eraill ar eu taith Hyderus o ran Anabledd.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen:

“Yn Awen, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i adeiladu gweithlu amrywiol a chynhwysol. Mae 7.6m o bobl o oedran gweithio ag anabledd neu gyflwr iechyd, a bydd gan lawer ohonynt y dalent a'r sgiliau sydd eu hangen arnom yn ein sefydliad.

“Rydym am wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi pobl anabl i wneud cais am rolau gydag Awen, trwy wreiddio arferion yn ein prosesau recriwtio, dethol a hyfforddi sy’n mynd ati’n rhagweithiol i ddileu’r rhwystrau a allai fod wedi’u hatal yn draddodiadol rhag cael mynediad at neu aros mewn cyflogaeth.

“Mae rhai enghreifftiau o hyn yn cynnwys cyfweld â phob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, gwneud addasiadau rhesymol yn y cam cyfweld, a chynnig hyfforddiant niwroamrywiaeth i staff, fel y gallant gefnogi cydweithwyr a chwsmeriaid.”

Mae Hyderus o ran Anabledd wedi bod yn fyw ers mis Tachwedd 2016, gan ddisodli’r cynllun gweithredu cadarnhaol ‘Tic Dwbl’ blaenorol. Mae’n cefnogi ymrwymiad Llywodraeth y DU i helpu miliwn yn fwy o bobl anabl i gael gwaith o fewn y deng mlynedd nesaf.