Ein Materion Ariannol

£ 0 M

Swm a wariwyd ar gyflawni ein gweithgareddau elusennol.

£ 0

Buddsoddiad cyfalaf wedi'i wneud yn ein lleoliadau, gan gynnwys gosod system goleuadau LED theatrig modern, ynni-effeithlon ym Mhafiliwn y Grand. 

Awen Trading Limited

Awen Trading Ltd yw is-gwmni masnachu sy’n eiddo llwyr i Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Ei nod yw datblygu grŵp o fusnesau sy’n gymdeithasol gyfrifol sy’n cystadlu’n fasnachol, yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid ac yn cynhyrchu elw iach sydd yn ei dro yn gymorth rhodd i’r rhiant elusen, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.

£ 0

Buddsoddiad cyfalaf a wnaed ym Mharc Gwledig Bryngarw, gan gynnwys cyllid Parc Rhanbarthol y Cymoedd ac incwm a dderbyniwyd o’n taliadau parcio ceir.

£ 0

Buddsoddiad cyfalaf a wnaed ym Mharc Gwledig Bryngarw, gan gynnwys cyllid Parc Rhanbarthol y Cymoedd ac incwm a dderbyniwyd o’n taliadau parcio ceir.

£ 0

Buddsoddiad cyfalaf mewn technoleg ar draws ein hadeiladau, gan gynnwys cyfrifiaduron cyhoeddus a gliniaduron, ac offer ar gyfer clybiau codio.

£ 0

Buddsoddiad cyfalaf yn ein llyfrgelloedd, i helpu ein canghennau i ddenu defnyddwyr newydd a chynyddu nifer yr ymwelwyr.

£ 0

Derbynnir yr arian a godwyd trwy roddion ac aelodaeth.

£ 0

Cyllid a gynhyrchwyd ar draws Awen – bron bedair gwaith y swm a gynhyrchwyd yn 2018-19.

Cronfeydd wrth gefn

Mae Awen yn anelu at gynhyrchu gwarged bob blwyddyn i sicrhau bod ganddi gronfeydd wrth gefn i gwrdd â thri mis o weithredu, a fydd yn helpu i gefnogi ei adferiad o'r pandemig coronafeirws.