Yr hyn a wnawn

Llyfrgelloedd

Llyfrgelloedd Awen

Mae Awen yn rheoli chwe llyfrgell amser llawn yn uniongyrchol, dwy lyfrgell gymunedol ran-amser a gwasanaeth dosbarthu i’r cartref Llyfrau ar Glud ledled Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym hefyd yn cefnogi ac yn stocio dwy lyfrgell gymunedol mewn lleoliadau sy'n cael eu staffio a'u rheoli gan Halo Leisure ac yn rheoli cronfa lyfrau fawr. Mae ein hadnodd Hanes Lleol a Theuluol ym Maesteg yn gartref i gasgliad sylweddol o ddeunyddiau ymchwil.

Llyfrgelloedd

Mae Llyfrgelloedd Awen yn fannau hygyrch, cynnes a chroesawgar, gyda staff cyfeillgar a phroffesiynol wrth law i gynorthwyo cwsmeriaid.

Rydym wedi ymrwymo i wella llythrennedd pobl o bob oed; cefnogi darllen er pleser drwy fentrau fel Her Ddarllen yr Haf; gwella lles a mynd i’r afael ag allgau digidol drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau; a darparu mynediad diduedd i ffynonellau gwybodaeth y mae modd ymddiried ynddynt.

Ni oedd y gwasanaeth llyfrgell cyntaf yng Nghymru i gael gwared ar ddirwyon am ddychwelyd llyfrau’n hwyr.

Llyfrau Ar Olwynion

Os ydych chi wedi'ch cyfyngu i'ch cartref neu'n cael trafferth symud o gwmpas, rydyn ni'n darparu gwasanaeth llyfrgell am ddim yn syth at eich drws.

I’r rhai sydd wedi’u cyfyngu i’w cartref, neu sy’n cael trafferth symud o gwmpas ein gwasanaeth Llyfrau ar Glud, bydd yn dod â’r llyfrgell at eich drws.

Rydym yn ymweld â channoedd o bobl bob mis i ddosbarthu llyfrau, DVDs a llyfrau sain i gwsmeriaid nad ydynt yn gallu cyrraedd ein llyfrgelloedd cymunedol. Gallwch bori ac archebu llyfrau gartref trwy ein catalog ar-lein, neu ofyn i'n staff cyfeillgar, hyfforddedig i ddewis llyfrau i chi. Mae gennym ystod eang o lyfrau print bras a sain i gleientiaid â nam ar eu golwg ddewis ohonynt, a gallwn hefyd gefnogi lawrlwytho llyfrau sain. Os ydych chi'n teimlo y byddech chi neu berthynas yn elwa o'r gwasanaeth hwn, yna cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.