Diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio rhaglen Artist Cyswllt newydd, wedi’i hanelu at y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn Awen a’r sector creadigol a diwylliannol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer tair swydd llawrydd newydd ar gyfer y rhai sy’n nodi eu bod yn F/fyddar, yn anabl neu’n niwroamrywiol, yn rhan o’r mwyafrif byd-eang, yn queer/trans neu’n siarad Cymraeg.

Bydd artistiaid yn gweithio gydag Awen ar ystod o gyfleoedd creadigol hyblyg fel siwt, dros gyfnod o ddwy flynedd (24-26), gyda chyfanswm ffi o £5,500 ar gael bob blwyddyn (£11k o gyfanswm) fesul Artist Cyswllt gan gynnwys treuliau. Bydd y rhaglen hon wedyn yn agor eto ar gyfer carfan newydd o artistiaid yn 26/27.

Mae’r rolau newydd hyn yn gyfle i Awen weithio ochr yn ochr a dysgu oddi wrth bobl greadigol amrywiol sy’n cyd-fynd â’n nod o wneud bywydau’n well. Rydym wedi ymrwymo i waith hygyrch a datblygu adeiladau hygyrch.

Bydd cyfleoedd i weithio ar weithdai, prosiectau a digwyddiadau byw dan do ac awyr agored gyda’n tîm Llesiant Creadigol, i gefnogi’r addysgu a’r cynyrchiadau ar gyfer ein grwpiau celfyddydau perfformio Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr a Lansiad, gwella cyfleoedd cymunedol o fewn ein llyfrgelloedd allgymorth, creu llwybrau artistig a digwyddiadau ledled Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw, a pherfformiadau ac arddangosfeydd yn ein lleoliadau cerddoriaeth fyw a theatr.

Bydd cyfleoedd yn hyblyg ac yn cyd-fynd â'ch ymrwymiadau presennol. Rydym yn croesawu ac yn annog artistiaid o bob disgyblaeth i ymgeisio. Os hoffech gael eich ystyried, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol neu gais fideo byr os yw'n well gennych erbyn 1st Ebrill i Nicola Edwards, Rheolwr Llesiant Creadigol, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen: nicola.edwards@awen-wales.com.

Ariennir gyda diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Disgrifiad Rôl 

  1. Gweithio gydag amrywiaeth o dimau creadigol yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, i gyflawni canlyniadau prosiect creadigol fel y cytunwyd. Gall y rhain gynnwys gweithdai, gosodiadau, perfformiadau a phrosiectau yn unol â'ch ffurf ar gelfyddyd. Caiff gweithgareddau eu contractio ar wahân bob tro.
  2. Mae timau’n cynnwys Theatrau, Llesiant Creadigol, Llyfrgelloedd a Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr. Ymhlith y lleoliadau mae bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Pontypridd ac Abertyleri.
  3. Cyfrannu at ddatblygiad cynllun gweithredu Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant Awen a/neu gynllun gweithredu'r Iaith Gymraeg trwy fynychu cyfarfodydd gweithgorau fel y bo'n berthnasol.
  4. Lle bo'n ymarferol, mynd i mewn i gyfleoedd hyfforddiant datblygiad proffesiynol am ddim a gynigir gan Awen gan gynnwys y Rhwydwaith Celfyddydau Cymunedol a'r Rhwydwaith Diwydiannau Creadigol.
  5. Cymryd rhan a chefnogi proses werthuso Awen ar gyfer pob prosiect a'r rhaglen Artistiaid Cyswllt.