Nod Bwrsariaeth Ein Llais 2023 yw cefnogi dau artist o’r Mwyafrif Byd-eang, am flwyddyn, i fynd â’u gyrfa yn y celfyddydau i’r cam nesaf ac i wneud cysylltiadau pellach yn sector y celfyddydau yng Nghymru.

Bydd y ddau dderbynnydd bwrsariaeth yn cael eu dewis trwy broses ddethol agored sy'n chwilio am y rhai sydd ag angerdd mawr dros eu ffurf gelfyddydol a gweledigaeth glir o'r hyn y maent ei eisiau a'r hyn sydd ei angen arnynt i'w gyflawni.

Bydd derbynwyr llwyddiannus yn cael eu cefnogi am flwyddyn (Awst 2023 - Awst 2024) yn y ffyrdd canlynol:

 • Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cefnogi datblygiad derbynwyr ym meysydd: rhaglennu, celfyddydau awyr agored, a rheolaeth dechnegol a lleoliad.
 • Wythnos o ofod (lle gwaith a/neu ofod stiwdio) mewn lleoliad a reolir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.
 • 12 mis o fentora gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.
 • Cefnogaeth gan Krystal S. Lowe trwy gydol y flwyddyn mewn ceisiadau ac ysgrifennu CV, gan gynnig adborth ar syniadau, sut i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd, ac wrth gysylltu derbynwyr â phobl yn y sector celfyddydau i gefnogi datblygiad gyrfa parhaus.
 • Arddangosfa gyhoeddus o'u gwaith ar y gweill yn Ein Llais 2024 rhannu a gynhyrchwyd gan Krystal S. Lowe.
 • A bwrsariaeth o £500.00 i gefnogi treuliau ac amser i ffwrdd o'r gwaith i ddatblygu eu ffurf ar gelfyddyd.

Mae potensial hefyd i dderbynwyr bwrsariaethau gymryd rhan mewn lleoliadau gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Pwy all Ymgeisio?

 • Creadigwyr y Mwyafrif Byd-eang sy'n ceisio mynd â'u gyrfa i'r lefel nesaf.
 • Pobl greadigol mewn unrhyw ffurf ar gelfyddyd, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i: ddawnswyr, actorion, awduron, cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr, ffotograffwyr, dylunwyr, cerddorion ac artistiaid gweledol er enghraifft.
 • Y rhai sydd naill ai wedi'u hyfforddi'n ffurfiol neu'n anffurfiol yn eu ffurf gelfyddydol.
 • Rhaid i ymgeiswyr fod wedi'u lleoli yng Nghymru a bod ag o leiaf blwyddyn o brofiad yn gweithio yn y celfyddydau.

Hoffem weld ceisiadau gan:

Y rhai sydd heb dderbyn hyfforddiant ffurfiol yn y celfyddydau.

Merched byddar, anabl, a/neu niwrowahanol.

Sut i wneud cais

E-bost ourvoicenetwork.contact@gmail.com erbyn Mehefin 11eg yn ymateb i'r cythruddiadau canlynol mewn 300 gair/uchafswm fideo/sain 3 munud:

 • Disgrifiwch pwy ydych chi, beth sy'n bwysig i chi yn y byd, a beth rydych chi'n mwynhau ei wneud gyda'ch amser.
 • Dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich ffurf ar gelfyddyd a pham rydych chi'n ei wneud.
 • Disgrifiwch eich gyrfa bresennol a sut yr hoffech ei datblygu.
 • Rhannwch pa gymorth yr hoffech ei gael er mwyn datblygu eich gyrfa.