Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn gweithio mewn partneriaeth â Tanio i gynnig grwpiau celfyddydau creadigol wythnosol i unrhyw un sy’n cael trafferth gydag unigrwydd neu unigedd, sy’n byw gydag iechyd meddwl neu gorfforol gwael, neu a fyddai’n elwa o weld wyneb cyfeillgar, croesawgar neu gwrdd â phobl newydd. Gall cyfranogwyr hunangyfeirio gan ddefnyddio a ffurflen ar-lein neu dim ond troi i fyny.

Mae’r sesiynau rhad ac am ddim, sy’n cael eu hariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig cyfleoedd celf, cerddoriaeth, symud ac ysgrifennu creadigol yng nghymuned Awel y Môr ym Mhorthcawl o 12.30pm – 2.30pm ar ddydd Mercher a chanolfan addysg a lles Y Nyth ym Mharc Gwledig Bryngarw rhwng 2pm a 4pm ar ddydd Gwener, ac eithrio yn ystod gwyliau ysgol.

Nod Tanio yw cynnig mynediad i holl aelodau'r gymuned i brofiadau celfyddydol ysbrydoledig, uchelgeisiol ac o ansawdd uchel mewn amgylcheddau diogel. Maent wedi ymrwymo i greu mannau cadarnhaol a chefnogol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar les cyffredinol y cyfranogwyr, trwy eu helpu i ddatblygu sgiliau, hyder a hunan-barch newydd trwy hunanfynegiant creadigol.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen:

“Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Tanio i gyflwyno’r sesiynau hyn sydd eu hangen yn fawr mewn dau o’n lleoliadau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn Awen, rydym yn defnyddio profiadau creadigol i gysylltu, gwella lles a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl, felly mae synergedd gwirioneddol rhyngom ni a menter Lle i Anadlu. Mae gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, fel Tanio, i gael effaith wirioneddol yn bendant yn ateb hirdymor i wella lles yn ein cymunedau.”