aaa

+

AWEN YMDDIRIEDOLAETH DDIWYLLIANNOL

Gwella bywydau trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl
fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy'n
ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les

+

Ein theatrau

Neuadd y Dref Maesteg, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw
Pafiliwn y Grand lleoedd arbennig i chwarae, i ganu,
i ddawnsio, i ddysgu, i wylio ac i freuddwydio

+

Ein treftadaeth naturiol

Wrthi'n meithrin 113 o erwau o barcdir amrywiol hardd
ym Mharc Gwledig Bryngarw i bobl chwilota,
i ddysgu, i chwarae, i wylio ac i ryfeddu

READ MORE

+

Ein Hyfforddeion

Torri rhwystrau i lawr i bobl ag anableddau, yn annog
annibyniaeth, yn datblygu sgiliau newydd ac yn
meithrin perthnasau cyfeillgar trwy ein prosiectau
garddwriaeth a gwaith coed yn B-Leaf ac Wood-B

READ MORE

+

Ein llyfrgelloedd

Agor drysau, ysbrydoli dysgu, gwella sgiliau sylfaenol,
cau'r gagendor digidol a meithrin cymunedau

Read More

+

EIN CANOLFANNAU CYMUNEDOL

Wrthi'n darparu cyfleusterau cymunedol allweddol
ar lefelau fforddadwy i helpu pobl leol i
fyw bywydau llawn ac egnïol

Read More

Ein Gwaith

Pafiliwn y Grand Porthcawl

Grand Pavilion

Â'i gromen wythonglog a'i ffrynt clasurol o'r 1930au, mae'r lleoliad poblogaidd hwn wedi cael lle blaenllaw ar bromenâd Porthcawl ers mwy nag 80 o flynyddoedd a mae'n dal i gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gan gynnwys thestr fyw, cyngherddau, dawnsio neuadd ddawns, cynadleddau a phriodasau.

Ymweld

Canolfannnau Cymuned

Community Centres

Mae ein tair canolfan gymunedol – Awel-y-Mor ym Mhorthcawl, Canolfan Bywyd Bettws, Canolfan Gymunedol Coety a Litchard Uchaf - yn lleoliadau llogi preifat a ddefnyddir yn aml a sy'n cynnig mannau fforddadwy ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Llyfrgelloedd

Libraries

Ydych chi wedi ymweld â'ch llyfrgell leol yn ddiweddar? Rydym yn cynnig staff gwybodus a chymwynasgar, digwyddiadau a gweithgareddau arloesol a rhyngweithiol, cyfleoedd dysgu gydol oes ar gyfer oedolion a digwyddiadau difyr ar gyfer plant. Neu ddewch i mewn yn unig a chodi llyfr da!

Ymweld

Wood-B

Mae ein gweithdy saernïaeth â chyfarpar llawn wedi'i leoli yn Nhondu yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau, yn defnyddio prosiectau ymarferol ym meysydd gwaith saer ac asiedydd, ar y safle ac yn y gymuned fel ei gilydd, fel sail i'w hyfforddiant.

Ymweld

Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall

Yr adeilad rhestredig mawreddog gradd II hwn, â'i dŵr cloc amlwg yw canolbwynt y dref ac mae'n gwasanaethu Maesteg, Cwm Llynfi a'r ardaloedd amgylchynol yn falch fel lleoliad amlswyddogaethol ar gyfer digwyddiadau proffesiynol a chymunedol.

Ymweld

B-Leaf

Prynwch eich planhigion, prysgwydd a phlanhigion lluosflwydd o safon uchel, wedi'u prisio'n gystadleuol, o'n canolfan arddio bwrpasol a leolir ym Mharc Gwledig Bryngarw ac a redir gan brosiect garddwriaethol sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau.

Ymweld

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw Workmen's Hall

Wedi'i lleoli ar frig Cwm Garw, ac yn mwynhau golygfeydd ysblennydd dros y wlad, mae'r neuadd yn gyfleuster cymunedol llwyddiannus, yn cynnwys awditoriwm â chapasiti o 250, stwidio ddawns, ystafelloedd hyfforddi TG, a llawer o ystafelloedd pwrpas cyffredinol.

Ymweld

Tŷ a Parc Gwledig Bryngarw

Bryngarw Country Park

Os ydych chi'n deulu sy'n chwilio am ddiwrnod gwych allan neu'n gerddwr sydd eisiau dianc i'r cefn gwlad, byddwch chi'n canfod 113 o erwau o barcdir lliwgar, coetiroedd brodorol a gerddi ffurfiol i'w harchwilio, sy'n hawdd ei gyrchu o'r M4.

Ymweld

NEWYDDION +Ailddatblygiad £100,000 ar gyfer Llyfrgell y Pîl

Fe fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ailddatblygu ac adnewyddu’r llyfrgell boblogaidd i’w newid yn fan agored mawr, goleuach a mwy disglair, fel y gall y gymuned gyfan ei ddefnyddio fel lle mwy hyblyg a gweithredol gan. Bydd y ddesg fawr a chrand bresennol yn y dderbynfa a’r pedair colofn aerdymheru yn cael […]

Darllen Rhagor

Double launch for summer fun!

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

New accessible toilets opened at Bryngarw Country Park

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Views wanted on proposals for Maesteg Town Hall

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Crooners – A Truly British Swingin’ Affair

Mae Cefnogwyr y Rat Pack a’r American Song Book yn cael cynnig dewis amgen Prydeinig iawn â’r Crooners yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ddydd Gwener 31 Awst am 7.30pm gyda’r comedi cerddorol bywiog hwn â chwistrelliad ysblennydd o Big Band Swing.

Darllen Rhagor