aaa

+

AWEN YMDDIRIEDOLAETH DDIWYLLIANNOL

Gwella bywydau trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl
fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy'n
ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les

+

Ein theatrau

Neuadd y Dref Maesteg, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw
Pafiliwn y Grand lleoedd arbennig i chwarae, i ganu,
i ddawnsio, i ddysgu, i wylio ac i freuddwydio

+

Ein treftadaeth naturiol

Wrthi'n meithrin 113 o erwau o barcdir amrywiol hardd
ym Mharc Gwledig Bryngarw i bobl chwilota,
i ddysgu, i chwarae, i wylio ac i ryfeddu

READ MORE

+

Ein Hyfforddeion

Torri rhwystrau i lawr i bobl ag anableddau, yn annog
annibyniaeth, yn datblygu sgiliau newydd ac yn
meithrin perthnasau cyfeillgar trwy ein prosiectau
garddwriaeth a gwaith coed yn B-Leaf ac Wood-B

READ MORE

+

Ein llyfrgelloedd

Agor drysau, ysbrydoli dysgu, gwella sgiliau sylfaenol,
cau'r gagendor digidol a meithrin cymunedau

Read More

+

EIN CANOLFANNAU CYMUNEDOL

Wrthi'n darparu cyfleusterau cymunedol allweddol
ar lefelau fforddadwy i helpu pobl leol i
fyw bywydau llawn ac egnïol

Read More

Ein Gwaith

Pafiliwn y Grand Porthcawl

Grand Pavilion

Â'i gromen wythonglog a'i ffrynt clasurol o'r 1930au, mae'r lleoliad poblogaidd hwn wedi cael lle blaenllaw ar bromenâd Porthcawl ers mwy nag 80 o flynyddoedd a mae'n dal i gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau gan gynnwys thestr fyw, cyngherddau, dawnsio neuadd ddawns, cynadleddau a phriodasau.

Ymweld

Canolfannnau Cymuned

Community Centres

Mae ein tair canolfan gymunedol – Awel-y-Mor ym Mhorthcawl, Canolfan Bywyd Bettws, Canolfan Gymunedol Coety a Litchard Uchaf - yn lleoliadau llogi preifat a ddefnyddir yn aml a sy'n cynnig mannau fforddadwy ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Llyfrgelloedd

Libraries

Ydych chi wedi ymweld â'ch llyfrgell leol yn ddiweddar? Rydym yn cynnig staff gwybodus a chymwynasgar, digwyddiadau a gweithgareddau arloesol a rhyngweithiol, cyfleoedd dysgu gydol oes ar gyfer oedolion a digwyddiadau difyr ar gyfer plant. Neu ddewch i mewn yn unig a chodi llyfr da!

Ymweld

Wood-B

Mae ein gweithdy saernïaeth â chyfarpar llawn wedi'i leoli yn Nhondu yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau, yn defnyddio prosiectau ymarferol ym meysydd gwaith saer ac asiedydd, ar y safle ac yn y gymuned fel ei gilydd, fel sail i'w hyfforddiant.

Ymweld

Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg Town Hall

Yr adeilad rhestredig mawreddog gradd II hwn, â'i dŵr cloc amlwg yw canolbwynt y dref ac mae'n gwasanaethu Maesteg, Cwm Llynfi a'r ardaloedd amgylchynol yn falch fel lleoliad amlswyddogaethol ar gyfer digwyddiadau proffesiynol a chymunedol.

Ymweld

B-Leaf

Prynwch eich planhigion, prysgwydd a phlanhigion lluosflwydd o safon uchel, wedi'u prisio'n gystadleuol, o'n canolfan arddio bwrpasol a leolir ym Mharc Gwledig Bryngarw ac a redir gan brosiect garddwriaethol sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer oedolion ag anableddau.

Ymweld

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw Workmen's Hall

Wedi'i lleoli ar frig Cwm Garw, ac yn mwynhau golygfeydd ysblennydd dros y wlad, mae'r neuadd yn gyfleuster cymunedol llwyddiannus, yn cynnwys awditoriwm â chapasiti o 250, stwidio ddawns, ystafelloedd hyfforddi TG, a llawer o ystafelloedd pwrpas cyffredinol.

Ymweld

Tŷ a Parc Gwledig Bryngarw

Bryngarw Country Park

Os ydych chi'n deulu sy'n chwilio am ddiwrnod gwych allan neu'n gerddwr sydd eisiau dianc i'r cefn gwlad, byddwch chi'n canfod 113 o erwau o barcdir lliwgar, coetiroedd brodorol a gerddi ffurfiol i'w harchwilio, sy'n hawdd ei gyrchu o'r M4.

Ymweld

NEWYDDION +New sound and lighting desk at Maesteg Town Hall 

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn cael Gwobr y Faner Werdd

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyhoeddi enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd. Mae cyfanswm o 183 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru wedi bodloni’r safon uchel sydd ei angen i gael Gwobr flaenllaw y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd. Bydd y Faner […]

Darllen Rhagor

Forever Jackson: y profiad Michael Jackson Eithaf!

Mae’r hydref hwn yn amser cyffrous ar gyfer theatr yn Neuadd y Dref Maesteg; wrth ochr ein sioeau a digwyddiadau eraill rydyn ni’n cynnal pedair drama broffesiynol a sioe gerdd!

Darllen Rhagor

Macca: The Concert

Macca: Y Cyngerdd – dathlwch gerddoriaeth Paul McCartney a chaneuon mwyaf llwyddiannus y Beatles yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Gwener 16 Chwefror am 7.30yh.

Darllen Rhagor