aaa

+

AWEN YMDDIRIEDOLAETH DDIWYLLIANNOL

Gwella bywydau trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl
fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy'n
ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les

+

Ein theatrau

Neuadd y Dref Maesteg, Neuadd y Gweithwyr Blaengarw
Pafiliwn y Grand lleoedd arbennig i chwarae, i ganu,
i ddawnsio, i ddysgu, i wylio ac i freuddwydio

+

Ein treftadaeth naturiol

Wrthi'n meithrin 113 o erwau o barcdir amrywiol hardd
ym Mharc Gwledig Bryngarw i bobl chwilota,
i ddysgu, i chwarae, i wylio ac i ryfeddu

READ MORE

+

Ein Hyfforddeion

Torri rhwystrau i lawr i bobl ag anableddau, yn annog
annibyniaeth, yn datblygu sgiliau newydd ac yn
meithrin perthnasau cyfeillgar trwy ein prosiectau
garddwriaeth a gwaith coed yn B-Leaf ac Wood-B

READ MORE

+

Ein llyfrgelloedd

Agor drysau, ysbrydoli dysgu, gwella sgiliau sylfaenol,
cau'r gagendor digidol a meithrin cymunedau

Read More

+

EIN CANOLFANNAU CYMUNEDOL

Wrthi'n darparu cyfleusterau cymunedol allweddol
ar lefelau fforddadwy i helpu pobl leol i
fyw bywydau llawn ac egnïol

Read More

Ynglŷn Awen


Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015 fel sefydliad elusennol ag amcanion i wella cyfleoedd diwylliannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r ardal ehangach. Ein pwrpas yw Gwella Bywydau Pobl trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy’n ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les. Ymgorfforir ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn. O’r ffordd rydym yn rhyngweithio â’n cwsmeriaid a phartneriaid i sut rydym yn gweithio’n fewnol gyda chydweithwyr, dyma ein gwerthoedd:

CREADIGOL

Rydym yn ystyried ffyrdd ffres, creadigol i ddal i wella’r hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud. Rydym yn cefnogi arloesedd ac rydym yn ymatebol i’r byd cyfnewidiol o’n cwmpas.

CYDWEITHREDOL

Rydym yn rhagweithiol wrth ddatblygu perthnasau positif yn fewnol ac yn allanol gyda chydweithwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid.

GRYMUSOL

Rydym yn grymuso pobl i gyflawni eu potensial ac yn peri i bethau da ddigwydd.

TEG

Rydym yn ymdrechu i fod yn deg ym mhopeth a wnawn ac yn ein parchu ein gilydd a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mewn blwyddyn arferol gallwn ddisgwyl mwy nag 1 miliwn o ymwelwyr/defnyddwyr i’n gwasanaethau a dynnir o bob rhan o’r bwrdeistref sirol ac ymhell y tu hwnt. I gael gwybod rhagor am un o’n gwasanaethau neu gyfleusterau, cliciwch ar y ddolen berthnasol.

Staff Allweddol


RICHARD HUGHES

Prif Weithredwr

Fe wnaeth Richard ddechrau ei yrfa ym myd cynhyrchu teledu a theatr deithiol cyn gyrfa ym maes llywodraeth leol mewn hamdden, y celfyddydau, diwylliant a thwristiaeth yn cwmpasu 16 o flynyddoedd. Fe wnaeth Richard dderbyn y rôl o Brif Weithredwr ym mis Hydref 2015. Mae'n goruchwylio gwaith rheoli strategol yr ymddiriedolaeth a chyfrifoldebau am ei 140 o staff ar draws 18 o safleoedd gwahanol. Mae Richard yn briod a mae ganddo fab a merch.

CERI EVANS

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Mae Ceri wedi gweithio ym maes rheoli theatr, marchnata a datblygu ers 20 mlynedd. Mae ei rôl gyfredol yn cynnwys goruchwylio theatrau, Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw a'n cynlluniau hyfforddi seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu (Bleaf ac WoodB). Hefyd mae gan Ceri gyfrifoldebau trawsbynciol am farchnata, codi arian a datblygu busnes. Mae Ceri yn briod a mae ganddi ddau fab.

RICHARD BELLINGER

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Mae Richard wedi treulio llawer o'i yrfa yn y gwasanaeth llyfrgelloedd ac roedd yn Brif Lyfrgellydd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn cychwyn yn ei swydd bresennol. Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio Llyfrgelloedd a Chanolfannau Cymuned yn ogystal â chyfrifoldebau trawsbynciol am iechyd a diogelwch, rheoli cyfleusterau, trafnidiaeth ac ati. Mae Richard yn briod a mae ganddo ferch faban.

Bwrdd Ymddiriedolwyr


Llywodraethir Awen gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr gwirfoddol sy’n gyfrifol am arwain yr elusen ac am sicrhau ei bod yn cyflawni ei gylch gwaith. Mae’r Ymddiriedolwyr yn cynnig ystod o sgiliau, priodoleddau, profiad a gwybodaeth gymunedol sydd at ei gilydd yn eu galluogi i ddarparu arweinyddiaeth a llywodraethu da. Rhes flaen (chwith i dde): Ms. Margaret Griffiths – Ymddiriedolwr Cymuned, Cllr. John McCarthy – Ymddiriedolwr Cyngor, Cllr Jeff Tildesley MBE – Ymddiriedolwr Cyngor, Mr. Alan Morgan – Ymddiriedolwr Cymuned a Cadeirydd y Bwrdd, Mr. Leighton Thomas – Ymddiriedolwr Cymuned Rhes gefn (chwith i dde): Mr. Martyn Jones – Ymddiriedolwr Staff, Ms. Claire Marshall – Ymddiriedolwr Cymuned, Mr. Paul Roberts – Ymddiriedolwr Cymuned, Mr. Peter Lees – Ymddiriedolwr Cymuned, Ms. Yvonne Murphy – Ymddiriedolwr Cymuned, Mr. Will Campion – Ymddiriedolwr Cymuned

Gwybodaeth Ynghylch Ymddiriedolwyr

trustees 2

Ein Partneriaid


Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod amrywiol o sefydliadau a chyrff cyhoeddus i gyflenwi ein gwasanaethau.

Awen-logos-designdough