Gweithdai Gwehyddu Helyg i’r Teulu ym Mharc Gwledig Bryngarw

Ydych chi’n chwilio am weithgaredd i gael eich plant i fod yn greadigol yr hanner tymor hwn? Mae ein tîm yn Ymddiriedolaeth Diwylliannol Awen wedi trefnu i’r grŵp gwych Out to Learn Willow arwain gweithdy a fydd yn arddangos sut i wneud crefftau helyg sy’n ddifyr a chyffrous. O glöynnod byw a physgod i galonnau a chleddyfau, bydd plant yn cael cyfle i fod yn greadigol a mynd â phob un o’u creadigaethau gwych adref.

Dydd Llun 19eg Chwefror ym Mharc Gwledig Bryngarw. I archebu tocyn, ewch i, www.bryngarwcountrypark.co.uk.

Straeon Gwerin Morgannwg yn Llyfrgell Betws

Sut ydych chi’n cael gwared ar gawr trafferthus? Oes gennych chi gyfrinach fel Effie? Beth fyddech chi’n ei wneud gyda hedyn o anweledigrwydd?

Ymunwch â’r storïwraig Cathy Little yn llyfrgell Betws tra’i bod yn rhannu rhai straeon gwych a hudolus o’i llyfr newydd sbon i blant. Mae Straeon Gwerin Morgannwg yn cynnwys straeon o antur gyffrous y dylent i gyd gael eu clywed.

Dydd Llun 19eg Chwefror yn Llyfrgell Betws, am 14:00yh a 21/02/19 yn Llyfrgell Y Llynfi am 14:00yh. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond mae archebu’n hanfodol a gellir ei gyrchu trwy wefan Pafiliwn Porthcawl yn, www.grandpavilion.co.uk.

Monstersaurus yn Neuadd y Dref Maesteg

“Mae aliwns wrth eu bodd â thrôns isaf, ym mhob siâp a maint,

Ond does dim trôns isaf yn y gofod, felly dyma syrpreis mawr…”

O grewyr y llyfrau llwyddiannus i blant ‘Aliens Love Underpants’, mae’r sioe hon i blant yn siŵr o fod yn rhyfeddol o dda. Dilynwch y buddsoddwr ifanc Monty wrth iddo greu byd o ddyfeisiadau gwallgof ac anghenfilod anhygoel. Beth mae’n mynd i’w wneud gyda nhw i gyd? Allwch chi ei helpu? Wedi’i osod i gynnwys gwefrau, gollyngiadau, hud a gwallgofrwydd, mae’r sioe egnïol hon yn siŵr o roi gwên ar wynebau pawb. Yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol a chyfranogiad gan y gynulleidfa, ni ddylid colli Monstersaurus.

Dydd Mawrth 20fed Chwefror am 11yb a 14:00yh yn Neuadd y Dref Maesteg. Mae tocynnau ar gyfer y sioe hon yn hanfodol a gellir eu harchebu drwy wefan Neuadd y Dref Maesteg yn, www.maestegtownhall.com.

Adeiladu blwch adar ym Mharc Gwledig Bryngarw

Gallwch chi annog adar i ddod i’ch gardd y gwanwyn hwn trwy ddarparu digon o lefydd i nythu. Bydd hyn yn darparu digon o ymddygiad diddorol gan adar ichi i’w wylio, i gyd tra’n annog eich plant i ddysgu am y bywyd gwyllt gwych sydd gyda ni’n byw yn Ne Cymru. I ddechrau, ymunwch â’n parcmyn Parc Bryngarw yn ystod hanner tymor y mis Chwefror hwn ac adeiladu eich blwch adar eich hun.

Yn ôl oherwydd y galw mawr, bydd y gweithgaredd hwn yn cael ei gynnal yn y ganolfan ymwelwyr gyda’r holl ddeunyddiau adeiladu yn cael eu darparu. Yn berffaith i gadw’r rhai bach yn brysur, dewch draw i gymryd rhan cyn mynd am dro i weld y gwahanol rywogaethau o adar sy’n byw yn ein parc gwledig hardd.

Dydd Mercher yr 21ain a dydd Gwener y 23ain o fis Chwefror am 11yb ym Mharc Gwledig Bryngarw. Trefnir slotiau i adeiladu blychau adar bob 10 munud rhwng 10yb a 3yh. Gallwch archebu tocynnau trwy fynd i wefan Parc Gwledig Bryngarw yn www.bryngarwcountrypark.co.uk.

Soap Soup yn Nhŷ Carnegie

Wedi’i lleoli yn nhiroedd gwlyb Dartmoor, bydd yr adrodd stori hyfryd weledol o Soap Soup yn cyflwyno’ch antur mwyaf bythgofiadwy eto. Wedi’i hysbrydoli gan y stori atgofus o The Pixies Scarf gan Alison Utterly, mae’r sioe hon yn cyfuno cymeriadau swynol a difyr, pypedwaith clyfar a cherddoriaeth ryfeddol. Yn addas ar gyfer oedrannau 3+, mae’r sioe hon yn siŵr o ddiddanu’r teulu cyfan.

Dydd Sadwrn y 24ain Chwefror am 11yb yn Nhŷ Carnegie, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae tocynnau yn hanfodol ar gyfer y digwyddiad hwn a gellir eu cyrchu yn, www.carnegiehouse.co.uk.

Wedi’i gosod i gynnwys chwerthin, antur a gwallgofrwydd, byddwch yn siŵr o brynu’ch tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hanner tymor gwych hwn nawr!