+

AWEN YMDDIRIEDOLAETH DDIWYLLIANNOL

Gwella bywydau trwy ddarparu gofod a
chyfle i bobl fwynhau profiadau
diwylliannol bywiog sy'n ysbrydoli
a gwella eu synnwyr o les.

Dadlwythwch ein Hadroddiad Effaith.

+

Ein theatrau

Neuadd y Dref Maesteg, Neuadd y Gweithwyr
Blaengarw Pafiliwn y Grand lleoedd
arbennig i chwarae, i ganu, i ddawnsio,
i ddysgu, i wylio ac i freuddwydio.

+

Ein treftadaeth naturiol

Wrthi'n meithrin 113 o erwau o barcdir
amrywiol hardd ym Mharc Gwledig
Bryngarw i bobl chwilota, i ddysgu,
i chwarae, i wylio ac i ryfeddu.

Darllen Mwy

+

Ein Hyfforddeion

Torri rhwystrau i lawr i bobl ag anableddau,
yn annog annibyniaeth, yn datblygu
sgiliau newydd ac yn meithrin perthnasau
cyfeillgar trwy ein prosiectaugarddwriaeth
a gwaith coed yn B-Leaf ac Wood-B.

Darllen Mwy

+

Ein llyfrgelloedd

Agor drysau, ysbrydoli dysgu, gwella
sgiliau sylfaenol, cau'r gagendor
digidol a meithrin cymunedau.

Darllen Mwy

+

EIN CANOLFANNAU CYMUNEDOL

Wrthi'n darparu cyfleusterau cymunedol
allweddol ar lefelau fforddadwy i helpu
pobl leol i fyw bywydau llawn ac egnïol.

Darllen Mwy

Ynglŷn Awen


Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015 fel sefydliad elusennol ag amcanion i wella cyfleoedd diwylliannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r ardal ehangach. Ein pwrpas yw Gwella Bywydau Pobl trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy’n ysbrydoli a gwella eu synnwyr o les. Ymgorfforir ein gwerthoedd ym mhopeth a wnawn. O’r ffordd rydym yn rhyngweithio â’n cwsmeriaid a phartneriaid i sut rydym yn gweithio’n fewnol gyda chydweithwyr, dyma ein gwerthoedd:

CREADIGOL

Rydym yn ystyried ffyrdd ffres, creadigol i ddal i wella’r hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud. Rydym yn cefnogi arloesedd ac rydym yn ymatebol i’r byd cyfnewidiol o’n cwmpas.

CYDWEITHREDOL

Rydym yn rhagweithiol wrth ddatblygu perthnasau positif yn fewnol ac yn allanol gyda chydweithwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid.

GRYMUSOL

Rydym yn grymuso pobl i gyflawni eu potensial ac yn peri i bethau da ddigwydd.

TEG

Rydym yn ymdrechu i fod yn deg ym mhopeth a wnawn ac yn ein parchu ein gilydd a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mewn blwyddyn arferol gallwn ddisgwyl mwy nag 1 miliwn o ymwelwyr/defnyddwyr i’n gwasanaethau a dynnir o bob rhan o’r bwrdeistref sirol ac ymhell y tu hwnt. I gael gwybod rhagor am un o’n gwasanaethau neu gyfleusterau, cliciwch ar y ddolen berthnasol.


Bwrdd Ymddiriedolwyr


Llywodraethir Awen gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr gwirfoddol sy’n gyfrifol am arwain yr elusen ac am sicrhau ei bod yn cyflawni ei gylch gwaith. Mae’r Ymddiriedolwyr yn cynnig ystod o sgiliau, priodoleddau, profiad a gwybodaeth gymunedol sydd at ei gilydd yn eu galluogi i ddarparu arweinyddiaeth a llywodraethu da. Rhes flaen (chwith i dde): Ms. Margaret Griffiths – Ymddiriedolwr Cymuned, Cllr. John McCarthy – Ymddiriedolwr Cyngor, Cllr Jeff Tildesley MBE – Ymddiriedolwr Cyngor, Mr. Alan Morgan – Ymddiriedolwr Cymuned a Cadeirydd y Bwrdd, Mr. Leighton Thomas – Ymddiriedolwr Cymuned Rhes gefn (chwith i dde): Mr. Martyn Jones – Ymddiriedolwr Staff, Ms. Claire Marshall – Ymddiriedolwr Cymuned, Mr. Paul Roberts – Ymddiriedolwr Cymuned, Mr. Peter Lees – Ymddiriedolwr Cymuned, Ms. Yvonne Murphy – Ymddiriedolwr Cymuned, Mr. Will Campion – Ymddiriedolwr Cymuned

Gwybodaeth Ynghylch Ymddiriedolwyr


Ein Partneriaid


Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod amrywiol o sefydliadau a chyrff cyhoeddus i gyflenwi ein gwasanaethau.