NEWYDDION +Cwmni Theatr yn uno tri lleoliad i gefnogi adfywio’r Gymraeg yng Nghymoedd De Cymru

Ymunodd Theatr Soar ym Merthyr Tudful, Neuadd Les Ystradgynlais, Neuadd y Dref Maesteg ynghyd â  Theatr na nÓg i ailgynnau bywiogrwydd a gwerth y lleoliadau hyn yn eu cymunedau. Caiff y Consortiwm newydd ei gefnogi gan Grant Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru. Gan fod canolfannau diwylliannol wedi wynebu’r cyfnod clo, bu’r angen am hyb […]

Darllen Rhagor

Desg sain a goleuadau newydd yn Neuadd y Dref Maesteg

Mae theinstallation of consol lighting Flash newydd sbon, desg sain Yamaha TF5, taflunydd a Apple Mac cyfrifiadurol yn caniatáu i Maesteg TownHall barhau i gynyrchiadau denu meddalwedd, sy’n galw am sain a goleuadau o safon uchel. Yn dangos effeithiau o’r fath astheJohnnyCash Roadshowrequirespecial megis ‘goleuadau mewn ffordd ddeallus’. Mae’r ddesg goleuadau newydd yn caniatáu i’r […]

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw Bagiau £ 1000 o Gynllun Grant Cymunedol Tesco

Mae Bagiau o Help yn cael ei redeg mewn partneriaeth ag elusen amgylcheddol Groundwork, ac mae’n gweld grantiau a godwyd o werthu bagiau siopa a ddyfernir i filoedd o brosiectau cymunedol lleol bob blwyddyn. Ers ei lansio yn 2015, darperir dros £ 43 miliwn i dros 10,000 o brosiectau cymunedol lleol. Rheolir Parc Gwledig Bryngarw […]

Darllen Rhagor

Benthyca micro BBC: ychydig o’ch llyfrgell leol

Bydd y cyfrifiaduron bach, a roddir gan The Microbit Foundation, yn galluogi pobl o bob oed, beth bynnag fo’u profiad, i ddatgelu eu creadigrwydd digidol tra’n cysur eu cartrefi eu hunain. Mae microsau BBC: bits yn gyfrifiaduron llaw, cyfrifiaduron y gellir eu defnyddio’n llawn, y gellir eu defnyddio i wneud pob math o greadigaethau, o […]

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Agorwyd Bryngarw yn swyddogol i’r cyhoedd fel parc gwledig ym 1986, yn dilyn pum mlynedd o waith adfer gan Gyngor Bwrdeistref Ogwr, gyda Gwasanaethau’r Gweithlu, i osod llwybrau troedffyrdd, pontydd, pyllau, mannau parcio a gerddi ffurfiol, er mwyn agor y cefn gwlad hardd hwn i fyny ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Dros y 30 mlynedd diwethaf, […]

Darllen Rhagor

Tymor newydd, llyfryn newydd, golwg newydd

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi lansio llyfryn Beth sydd Ymlaen â golwg newydd ar gyfer tymor yr hydref ymMhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl a Neuadd y Dref Maesteg.

Darllen Rhagor

Digwyddiadau AM DDIM i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Ymunwch â ni i ddathlu’n penblwydd cyntaf!

Darllen Rhagor

DATHLU CANRIF O ROALD DAHL

Mae 2016 yn nodi 100 mlynedd ers genedigaeth y prif storïwr Roald Dahl. Wedi’i eni yng Nghaerdydd, fe wnaeth ysgrifennu rhai o’r llyfrau gorau erioed ar gyfer plant, gan gynnwys Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Twits, a The BFG.

Darllen Rhagor

Mae Awen yn helpu staff gyflawni eu haddewidion Blwyddyn Newydd!

Trwy aelodi â Halo Leisure am gyfradd llai, bydd gan staff gyfle i ddefnyddio’r gampfa, pyllau nofio, dosbarthiadau grŵp ymarfer corff, sbaon a sawnau, muriau dringo ac yn y blaen yn eu canolfannau ar draws Ben-y-Bont ar Ogwr. Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Awen, “Yn gyson mae addewidion Blwyddyn Newydd yn cynnwys colli pwysau ac […]

Darllen Rhagor

Libraries Gwahoddir plant i ymuno ag Asiantau Anifeiliaid yn Llyfrgelloedd Awen

Mae llyfrgelloedd Awen yn galw ar blant i gofrestru i ddarllen chwe llyfr yr haf yma fel rhan o Asiantau Anifeiliaid, Her Ddarllen yr Haf 2017. Mae Her Ddarllen yr Haf yn gofyn i blant 4-11 oed fenthyg a darllen unrhyw chwe llyfr yn ystod gwyliau’r haf, amser pan fydd sgiliau llythrennedd plant yn lleihau […]

Darllen Rhagor

Mae Awen yn ymuno â Freedom Leisure

Dyfarnwyd contract 10 mlynedd i Freedom Leisure gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Stafford i reoli portffolio o gyfleusterau sy’n cynnwys theatr Fictoraidd, theatr stiwdio lai, tŷ tref Elisabethaidd, castell a chanolfan ymwelwyr, tair canolfan hamdden a stadiwm chwaraeon. Mae’r ymddiriedolaeth hamdden ddielw, sy’n rheoli cyfleusterau hamdden a diwylliannol ar ran 22 o bartneriaid ledled Cymru a […]

Darllen Rhagor

Y 5 gweithgaredd Awen uchaf ar gyfer hanner tymor Chwefror 2018

Gweithdai Gwehyddu Helyg i’r Teulu ym Mharc Gwledig Bryngarw Ydych chi’n chwilio am weithgaredd i gael eich plant i fod yn greadigol yr hanner tymor hwn? Mae ein tîm yn Ymddiriedolaeth Diwylliannol Awen wedi trefnu i’r grŵp gwych Out to Learn Willow arwain gweithdy a fydd yn arddangos sut i wneud crefftau helyg sy’n ddifyr […]

Darllen Rhagor

Agorwyd toiledau hygyrch newydd ym Mharc Gwledig Bryngarw

Yn ddiweddar, rhoddodd Invacare gyfundrefn uwchben Robin a thrac nenfwd, yn ogystal â gwely newid uchder sefydlog ar waliau, a osodwyd yn yr ystafell ymolchi newydd a gynlluniwyd yn y ganolfan ymwelwyr ym Mharc Gwledig Bryngarw. Mae’r un cyfleusterau’n cael eu cyflwyno yn Llyfrgell Pencoed. Bydd yr offer hwn yn caniatáu i ymwelwyr anabl a’r […]

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Gweldig Bryngarw yn mynychu derbynfa Bagiau Tesco o Help yn San Steffan

Mae’r cynllun ariannu wedi darparu mwy na £ 52 miliwn i dros 16,000 o brosiectau cymunedol lleol ers ei lansio yn 2015, gyda’r holl grwpiau a ddewiswyd gan gwsmeriaid yn pleidleisio yn eu siopau lleol Tesco. Trwy Bags o Help, arian a godir trwy werthu bagiau siopa i ariannu prosiectau lleol gyda grantiau yn amrywio […]

Darllen Rhagor

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Mae parciau 201 a mannau gwyrdd sy’n cofnodi, gan gynnwys prifysgolion, mynwentydd, coetiroedd a rhandiroedd ledled Cymru wedi bodloni’r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn Gwobrau’r Faner Werdd a Gwobr Gymunedol Baner Werdd. Bydd y faner yn hedfan yn uchel ym Mharc Gwledig Bryngarw, am y drydedd flwyddyn yn olynol, i gydnabod ei gyfleusterau […]

Darllen Rhagor

Mae Parc Gwledig Bryngarw yn cymryd rhan mewn theatr awyr agored yr haf hwn

Mae’r tymor yn dechrau gyda chynhyrchiad Immersion Theatr Peter Pan am 5.30pm ddydd Mercher 25 Gorffennaf. Mae costumer llygad, cerddoriaeth dillad a chymeriadau mwy na bywyd, gan gynnwys y plant Darling, y bechgyn a gollwyd, y Tinkerbell, y Smee hilarious, a’r Capten Hook enwog, yn addo i ddal y dychymyg o blant ifanc a hwyliog […]

Darllen Rhagor

Mae rhywbeth wyau yn digwydd ym Mryngarw y Pasg hwn!

Bydd perfformwyr stryd dwyieithog wyau o La La La Productions wrth law i arwain y sesiynau a gwarantu llawer o hwyl ar hyd y ffordd. Gall plant hefyd gymryd rhan mewn detholiad o weithgareddau crefft dan arweiniad y Ceidwadwyr yn y ganolfan ymwelwyr, gan wneud conon thema’r Pasg i gasglu eu wyau. Mae tocynnau ar […]

Darllen Rhagor

Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw Bagiau £ 1000 o Gynllun Grant Cymunedol Tesco

Mae Grŵp Gwirfoddolwyr Parc Bryngarw wrth ei fodd yn cyhoeddi ei bod wedi bagio £ 1000 o gynllun grantiau cymunedol Cymuned Bagiau Cymorth. Bydd yr arian yn talu am hyfforddiant gwirfoddolwyr yn y sgil wledig o ffens casglu, a fydd yn cwblhau gwelliannau i ardal berllan y parc, ac offer ar gyfer achlysur brysio afal […]

Darllen Rhagor

Parc Gwledig Bryngarw yn ennill Gwobr Baner Werdd

Cafodd Bryngarw ei agor yn swyddogol i’r cyhoedd fel parc gwledig yn 1986, yn dilyn pum mlynedd o waith adfer gan Gyngor Bwrdeistref Ogwr, ynghyd â Manpower Services, i osod llwybrau troed, pontydd, pyllau, parcio a gerddi ffurfiol, ac agor y cefn gwlad hardd hon. cenedlaethau’r dyfodol. Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae Cyngor Bwrdeistref […]

Darllen Rhagor

Digwyddiadau Cymraeg / Welsh Language Events

Mae pôl piniwn diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n siarad Cymraeg – o 726,600 yn 2008 i 874,700  heddiw! Mae‘r cynnydd i’w weld yn ein hardal ni hefyd, ac mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn frwd iawn dros gefnogi ffyniant yr iaith. Ar draws ein lleoliadau mae miloedd ymysg […]

Darllen Rhagor

Roedd angen barn ar gynigion ar gyfer Neuadd y Dref Maesteg

Cynhelir y sesiynau galw heibio yn Uned 10 ym Marchnad Awyr Agored Maesteg ar y dyddiadau canlynol:   Dydd Sadwrn 18 Awst rhwng 1pm a 4pm. Dydd Llun 20 Awst rhwng 9am a 12pm. Dydd Mawrth 21 Awst rhwng 5pm a 8pm.   Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ac aelodau o dimau adfywio, cadwraeth a dylunio’r […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Ceffyl Dŵr

Mae llawer o draddodiadau Celtaidd a Llychlynnaidd yn cynnwys ceffylau dieflig yn eu llên gwerin. Mae’r Ceffyl Dŵr, fodd bynnag, yn unigryw i Gymru. Roedd yr anghenfil hwn yn newid ei ffurf ac roedd yn gallu edrych fel ceffyl dof, yn pori’n dawel wrth ymyl rhyd neu groesfan afon. Byddai teithiwr anffodus yn dod heibio […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Cap Coch

Ar lannau afon Ogwr, yn ymyl safle’r bont dipio heddiw, roedd tafarn yn arfer bod yno. Cai ei rhedeg gan ddyn dieflig a arferai wisgo cap coch ac felly daeth yn adnabyddus fel Cap Coch. Yr hyn na wyddai’r bobl a ymwelai â’i dafarn oedd ei fod yn lleidr pen ffordd. Yn y nos, byddai’n […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Tref Goll Cynffig

Roedd Cynffig unwaith yn dref a phorthladd prysur a ffyniannus, ond seliwyd ei thynged pan syrthiodd bachgen ifanc gwerinol o’r dref mewn cariad dwfn â merch Iarll Morgannwg. Gan wybod na fyddai eu priodas byth yn cael ei chaniatáu oherwydd y gwahaniaeth yn eu hamgylchiadau cymdeithasol, aeth y bachgen i gartref hen farchog. Lladdodd y […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Mallt-y-Nos a Chŵn Annwn

Robert Fitzhamon; roedd gan Ddug ysgeler Caerloyw, a arweiniodd yr ymosodiad Normanaidd ar deyrnas Morgannwg, feistres dlos iawn. Roedd yn hysbys ei bod hi’n greulon ac yn fileinig iawn, ond roedd hi’n farchoges ardderchog. Yn anad popeth arall yn y byd, roedd hi wrth ei bodd yn hela ar yr ystadau yr oedd ei chariad […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Hu Gadarn, yr Ychen a’r Afanc

Hu Gadarn oedd Brenin cyntaf y Brythoniaid ac ef a’u dysgodd sut i aredig caeau ac fe greodd ganeuon i gryfhau’r cof. Yn fuan ar ôl iddo ddod yn frenin, fe ddinistriwyd cartrefi a chaeau’r bobl a oedd yn byw ar lannau Afon Conwy gan gyfres o lifogydd. Roedd y llifogydd hyn wedi’u creu gan […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Dinas Emrys

Brenin Sacsonaidd oedd y Brenin Vortigern a geisiodd adeiladu castell yn Ninas Emrys yn Eryri ond roedd y waliau’n disgyn i lawr dros nos drwy’r amser. Cafodd y brenin gyfarwyddyd i ddod o hyd i fachgen ifanc nas cenhedlwyd gan ddyn meidrol ac ar ôl dod o hyd i’r bachgen hwn, roedd yn bwriadu ei […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Branwen ferch Llŷr

Roedd Branwen, ferch Llŷr yn briod â Matholwch, Brenin Iwerddon, ond roedd eu priodas yn anhapus. Ar ôl cael ei thrin yn greulon gan ei gŵr, dysgodd Branwen ddrudwen i ddweud ei henw ac anfonodd yr aderyn ar draws Môr Iwerddon at ei brawd y Brenin Bendigeidfran. Casglodd ef fyddin at ei gilydd a oedd […]

Darllen Rhagor

Straeon Gwerin Cymru – Merched y Môr

Roedd hen ŵr yn byw ym Mae Ceredigion gyda’i dair merch dlos. Roedd duw’r môr, Dylan, yn eiddigeddus o’r hen ŵr ac eisiau dwyn y tair merch iddo’i hun felly anfonodd don enfawr i’w cipio a dod â nhw i mewn i’r môr. Ar ôl gweld pa mor drallodus oedd yr hen ŵr ar ôl […]

Darllen Rhagor

Galw ar bob artist a pherfformiwr i fod yn rhan o brosiect wirfoddol i greu arddangosfa newydd ym Mhafiliwn y Grand!

Mae ein harddangosfa Promenart yn nhu blaen Pafiliwn y Grand yn parhau ac rydym yn gweithio gyda’r hynod dalentog Berenice Luceau ar gyfer Arddangosfa mis Gorffennaf. Byddem wrth ein boddau yn siarad ag unrhyw berfformwyr neu artistiaid lleol a hoffai gymryd rhan yn y prosiect gwirfoddol hwn i roi llais i’r Celfyddydau perfformio drwy gyfres […]

Darllen Rhagor

Galwad am Artistiaid!

Rydym wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol am ein Harddangosfeydd Posteri ar y Promenâd ac rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi ein bod yn agor y cyfle hwn unwaith eto i artistiaid ar gyfer arddangosfeydd rhwng mis Mai ac Awst 2021. Bydd gennym nifer o gyfleoedd i arddangos am gyfnodau o 4 – 6 wythnos. […]

Darllen Rhagor

Cwestiynau Cyffredin – y Coronafeirws (COVID-19)

A yw Pafiliwn y Grand ar agor? Nac ydy. Nid yw’r adeilad ar agor i’r cyhoedd ar hyn o bryd.
A yw eich Swyddfa Docynnau ar agor? Mae cownter y swyddfa docynnau ar gau ar hyn o bryd, ond gallwch ffonio’r swyddfa docynnau rhwng 10am a 2.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ar 01656 815995 neu gallwch e-bostio box.office@awen-wales.com

Darllen Rhagor

DIOLCH!

Ar ran y tîm ym Mhafiliwn y Grand, hoffwn ddiolch yn fawr ac o’r galon i bawb am eich amynedd a’ch cefnogaeth dros yr wythnosau diwethaf.

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth… Whitesnake’s Bernie Marsden, Come What May – Ultimate Tribute Moulin Rouge, Jazz Sarah Bolter Quartet, WEST, Sainwedd, Film Downton Abbey & Aladdin panto.

Darllen Rhagor

Eira Wen yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae’r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed â bron i 18,000 o docynnau wedi’u gwerthu.

Darllen Rhagor

Buddsoddi £70,000 mewn goleuadau LED newydd ym Mhafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, a reolir gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar ran Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, wedi cael goleuadau LED newydd, â chymorth cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Tref Porthcawl.

Darllen Rhagor

Snow White Auditions Welsh

9 – 16 oed ac eisiau ymddangos mewn panto proffesiynol? Dewch i’n rhagymarferion agored, mae’n well cofrestru o flaen llaw…

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth: Film: Rocketman (15), Screening Rugby World Cup: Wales vs Uruguay, Alistair McGowan – The Piano Show, Michael Morpurgo’s Mimi and the Mountain Dragon, Day and Night – The Doris Day Songbook a Lost In The Rhythm: Amy Dowden, Ben Jones & Colin Jackson.

Darllen Rhagor

Drych Ddrych ar y wal, ai Panto Pafilwn y Grand yw’r Tecaf Ohonynt Oll?

Mae Pafiliwn y Grand, Porthcawl yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Vern Griffiths a Kyle Tovey yn dychwelyd ar gyfer eu pantomeim hudolus i’r teulu Snow White y Nadolig hwn yn dilyn eu llwyddiant ysgubol yng nghynhyrchiad y llynedd, Sleeping Beauty.

Darllen Rhagor

Sioeau Newydd Ar Werth…

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi bod sioeau newydd ar werth: Sgrinio Rygbi’r 6 Gwlad, An Audience With Kate Humble, The Manfreds: Taith Ganeuon llwyddiannus, Jazz a Chanu’r Felan 2019, Penwythnos Gŵyl Elvis, Crimes Under the Sun, Leather and Lace, Little Shop of Horrors a Phantomeim y Nadolig Snow White

Darllen Rhagor

Tomfoolery’s Beans On Toast

Hwyl hanner tymor mis Chwefror gyda Tomfoolery, diddanwr plant arobryn, yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 24 Chwefror am 11yb gyda’i sioe Beans on Toast.

Darllen Rhagor

Tymor Panto Lledrithiol i Bafiliwn y Grand

Mae’r llenni wedi cau ar bantomeim Pafiliwn y Grand am flwyddyn arall ond mae’r lleoliad eisoes yn edrych ymlaen at eu cynhyrchiad yn 2019, sef y ‘panto tecaf ohonynt i gyd’, Snow White.

Darllen Rhagor

The Original Hitman – Music Mogul Pete Waterman OBE Live In Conversation

Disgwylir i Waterman ddatgelu straeon nas clywyd erioed o’r blaen y tu ôl i rai o ganeuon ac artistiaid mwyaf yr 80au a’r 90au yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Gwener 21 Medi am 7.30pm.

Darllen Rhagor

The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show

Gyda Belinda Davids

Dydd Mercher 26 Hydref 7.30pm

Darllen Rhagor

Y Three Degrees

Thursday 15 September 7.30pm[:cy]Gall y Three Degrees ddal i honni mai nhw yw’r grŵp lleisiol benywaidd i redeg am yr amser hiraf mewn hanes! Dewch i fwynhau caneuon llwyddiannus gan y triawd enwog yn y gyngerdd hon sydd am un nos yn unig!

Dydd Iau 15 Medi 7.30pm

Darllen Rhagor

Panto Seren leol Rebecca Craven i Ledaenu Ychydig o Hudoliaeth ym Mhanto Pafiliwn y Grand

Mae Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl wrth eu bodd i gyhoeddi y bydd Rebecca Craven yn chwarae’r brif ran yn eu panto anferth ar gyfer y teulu sef Jack and the Beanstalk y Nadolig hwn.

Darllen Rhagor

Mynychwyr theatr yn codi arian dros elusen

Mae teuluoedd hael a oedd yn mwynhau’r pantomeim Jack and the Beanstalk yn Theatr Pafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Sul 11 Rhagfyr wedi codi swm trawiadol o£1568 ar gyfer elusennau lleol.

Darllen Rhagor

Connla

Mae Connla’n fand newydd cyffrous o Iwerddon gyda gwreiddiau traddodiadol cryf sy’n rhoi sain unigryw i’w cerddoriaeth. Wedi’u disgrifio fel “Y Grŵp Newydd Mwyaf Cyffrous o Ogledd Iwerddon” (Irish American News) gallwch chi eu gweld yn fyw ym Mhafiliwn y Grand…

Darllen Rhagor

Gallech chi fod yn enillydd ffodus o botel o siampên os byddwch chi’n archebu i weld Pasha ym mis Chwefror

Mae’r dawnsiwr proffesiynol ac enillydd Strictly Come Dancing Pasha Kovalev yn cyhoeddi mis arbennig ar gyfer Chwefror gyda hyrwyddiad Sain Ffolant!

Darllen Rhagor

Sarah Millican: Ymrwymiad Rheoli

Newydd ei gyhoeddi y bydd Sarah Millican yn dod â’i thaith Selog dros Reoli i Bafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Iau 8 Chwefror am 8pm.

Darllen Rhagor

Arddangosfa Celf Haf

Arlunwyr – cyflwynwch eich gwaith i’n harddangosfa gelf flynyddol sy’n digwydd dydd Llun 7 –
Dydd Sul 13 Awst 10am – 6pm a’r lansiad ar ddydd Llun 7 Awst 6pm.

Darllen Rhagor

Perfformiad hamddenol a pherfformiad Wedi’i Arwyddo o Cinderella

Yn dilyn llwyddiant perfformiadau hygyrch y llynedd, bydd Pafiliwn y Grand unwaith eto’n cynnal perfformiad wedi’i arwyddo ar ddydd Iau, 28 Rhagfyr am 5pm a pherfformiad hamddenol ar ddydd Iau 4 Ionawr am 10.30am.

Darllen Rhagor

Llaethen! Byw – Y Llyfr Stori Hud

Llaethen! Live – The Magic Story Book yn y Pafiliwn y Grand, Porthcawl ddydd Sadwrn 21 Ebrill 12 dyddon a 3.30pm.

Darllen Rhagor

Cinderella yn Torri Recordiau’r Swyddfa Docynnau ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl

Mae’r drysau wedi cau ar Bafiliwn y Grand yn nhymor pantomeim mwyaf llwyddiannus Porthcawl erioed. Fe wnaeth Cinderella chwalu holl recordiau blaenorol y swyddfa docynnau yn ystod ei rhediad pedair wythnos, er llawenydd mawr y lleoliad a chynhyrchwyr Imagine Theatre.

Darllen Rhagor

Macca: Y Cyngerdd

Macca: Y Cyngerdd – dathlwch gerddoriaeth Paul McCartney a chaneuon mwyaf llwyddiannus y Beatles yn fyw ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl ar ddydd Gwener 16 Chwefror am 7.30yh.

Darllen Rhagor