+

Pennaeth Isadeiledd ac Arloesedd

Mark Phillips

+

Rwyf wedi bod gydag Awen ers y cychwyn yn 2015, pan gymerodd gyfrifoldeb am reoli Pafiliwn y Grand ac amrywiaeth o leoliadau eraill o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Roedd fy hyfforddiant cychwynnol a’m gyrfa gynnar mewn systemau TGCh a datblygu meddalwedd/cronfeydd data ar gyfer y sectorau diwydiannol a chyfreithiol. Arweiniodd cyfle ar hap at ‘hobi’ yn gweithio yn nhîm technegol Pafiliwn y Grand. Mae’r hen ddywediad yn dweud na ddylech grafu cosfa … ond gwnes i hynny, a chyn hir daeth yr hobi’n eithaf difrifol. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, cymerais saib o’m gyrfa mewn TGCh wrth i mi symud ymlaen drwy’r rolau Rheolwr Cynorthwyol ac yna Rheolwr Cyffredinol.

Pan ddechreuodd Awen, â’i ofynion cynyddol ar gyfer systemau TGCh a’r angen i ganolbwyntio ar brosiectau cyfalaf mae pethau wedi troi’n gylch llawn, ac rwyf bellach yn Bennaeth Isadeiledd ac Arloesedd. Am y flwyddyn a hanner ddiwethaf, rwyf wedi ymwneud yn sylweddol â dyluniad technegol Neuadd y Dref Maesteg, ac rwy’n edrych ymlaen at ddechrau’r rhaglen ailwampio a datblygu sy’n cychwyn yn 2020.

Mae’n ychydig o ystrydeb, ond does byth dau ddiwrnod yr un fath i mi yn Awen. Un diwrnod, efallai y byddaf yn dylunio segment newydd mewn rhwydwaith er mwyn cefnogi system E-POS neu system ffonau VoIP, a’r diwrnod nesaf efallai y gallwn i fod â’m pen i lawr yn adolygu darluniadau a manylion technegol gan ein penseiri. Rwy’n mwynhau’r amrywiaeth a’r her o allu defnyddio fy ngwybodaeth a’m sgiliau technegol er mwyn helpu i gynyddu nodau a diben Awen.


SWYDDI GWAG CYFREDOL