+

Martyn Jones Mae Martyn wedi byw yng Nghorneli am y rhan fwyaf o’i fywyd ac ar hyn o bryd mae’n rheoli’r cyfleusterau llyfrgell ym Maesteg. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau arlunio pensaernïol, coginio a cherdded a hefyd mae’n astudio am ddiploma mewn Eifftoleg aa yn dysgu Arabeg.

Claire Marshall Yn wreiddiol o Aberdâr, erbyn hyn mae Claire yn byw yng Nghoety gyda’i gŵr David a’u merch Zara. Mae hi’n Gyfrifydd Siartredig aac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Pennaeth Cyllid gyda Coastal Housing yn Abertawe.

Paul Roberts Mae Paul yn byw ychydig y tu allan i ffin Pen-y-bont ar Ogwr ym mhentref Tregolwyn ac ar hyn o bryd mae’n Brif Weithredwr Cymdeithas Dai Newydd. Fel gwirfoddolwr, mae wedi bod yn ymwneud â nifer o sefydliadau gwirfoddol dros y blynyddoedd yn ogystal ag helpu i redeg ei sinema gymunedol leol.

Peter Lees Mae Peter Lees yn breswylydd Pen-y-bont ar Ogwr ac yn wirfoddolwr gweithredol ym Mharc Gwledig Bryngarw. Yn ei fywyd proffesiynol roedd yn uwch-reolwr Adnoddau Dynol am y rhan fwyaf o’i yrfa cyn dod yn Reolwr Gweithrediadau yn Nhŷ’r Cwmnïau. Ers ymddeol mae Peter yn mwynhau’r theatr, garddio, teithio a golff.

Yvonne Murphy Mae Yvonne yn ymarferydd theatr ac ar hyn o bryd mae’n rhedeg ei chwmni cynhyrchu a theatr ieuenctid ei hunan ym Phenarth o’r enw Omidaze Productions. Hefyd mae’n gymrawd Y Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau a CLORE.

Will Campion Mae Will yn beiriannydd ac yn ymgynghorydd busnes achrededig ac yn ei amser hamdden mae’n mwynhau rhedeg a dysgu Cymraeg. Mae’n byw yn Abercynffig gyda’i deulu ifanc ac yn gwneud defnydd rheolaidd o’n cyfleusterau diwylliannol, yn arbennig llyfrgell Abercynffig a Pharc Gwledig Bryngarw.

Margaret Griffiths Mae Margaret yn byw ym Mynydd Cynffig ac wedi treulio’r rhan fwyaf o’i bywyd gweithio mewn llyfrgelloedd academaidd a chyhoeddus cyn ymddeol yn 2013 o’i rôl fel Prif Lyfrgellydd Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hi’n wirfoddolwraig weithredol yn ei chymuned leol ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau canu gyda nifer o gorau lleol.

Y Cynghorydd John McCarthy Mae John yn aelod etholedig dros Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Tref Pencoed ill dau. Mae’n llywodraethwr ysgol gweithredol, yn ymddiriedolwr Neuadd Lles Glowyr Pencoed, yn gyfarwyddwr Undeb Credyd Achubwyr Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr ac yn aelod ymroddedig o Eglwys Dewi Sant. Yn ei fywyd proffesiynol fe wnaeth John dreulio 38 o flynyddoedd yn gweithio yn y diwydiant pŵer.

Y Cynghorydd Jeff Tildesley MBE Mae Jeff yn aelod etholedig dros Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynrychioli Corneli ac yn ddiweddar mae wedi dathlu ei 50ain ben-blwydd fel cynghorydd. Mae’n ymwneud â nifer o ymddiriedolaethau elusennol yn yr ardal ac yn ei fywyd proffesiynol, roedd Jeff ym maes Cysylltiadau Diwydiannol gyda chwmni rhyngwladol. Gwobrwywyd yr MBE iddo yn 2012 am wasanaethau i gymuned Pen-y-bont ar Ogwr.

Alan Morgan (Cadeirydd) Mae Alan yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Yn Rheolwr Gyfarwyddwr Cymdeithas Dai Hafod ar hyn o bryd, o’r blaen mae Alan wedi gweithio i Lywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Yn ystod ei amser ei hunan mae’n ymwneud â nifer o sefydliadau trydydd sector ledled yr ardal yn ogystal â bod yn llywodraethwr ysgol gweithredol.

Leighton Thomas Mae Leighton wedi treulio ei fywyd proffesiynol yn gweithio ym maes TG i nifer o gwmnïau mawr ledled De Cymru. Ar hyn o bryd mae’n llywodraethwr ysgol ac yn flaenorol mae wedi gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Neuadd y Dref Maesteg Cyf. Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau treulio amser gyda’i deulu a mae’n gefnogwr brwd o bêl-droed, bowlio a rasio ceffylau.

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr

Richard Hughes – Prif Weithredwr Fe wnaeth Richard ddechrau ei yrfa ym myd cynhyrchu teledu a theatr deithiol cyn gyrfa ym maes llywodraeth leol mewn hamdden, y celfyddydau, diwylliant a thwristiaeth yn cwmpasu 16 o flynyddoedd. Fe wnaeth Richard dderbyn y rôl o Brif Weithredwr ym mis Hydref 2015. Mae’n goruchwylio gwaith rheoli strategol yr ymddiriedolaeth a chyfrifoldebau am ei 140 o staff ar draws 18 o safleoedd gwahanol. Mae Richard yn briod a mae ganddo fab a merch.

Ceri Evans – Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Mae Ceri wedi gweithio ym maes rheoli theatr, marchnata a datblygu ers 20 mlynedd. Mae ei rôl gyfredol yn cynnwys goruchwylio theatrau, Tŷ a Pharc Gwledig Bryngarw a’n cynlluniau hyfforddi seiliedig ar waith ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu (Bleaf ac WoodB). Hefyd mae gan Ceri gyfrifoldebau trawsbynciol am farchnata, codi arian a datblygu busnes. Mae Ceri yn briod a mae ganddi ddau fab.

Richard Bellinger – Cyfarwyddwr Gweithrediadau Mae Richard wedi treulio llawer o’i yrfa yn y gwasanaeth llyfrgelloedd ac roedd yn Brif Lyfrgellydd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn cychwyn yn ei swydd bresennol. Mae ei rôl yn cynnwys goruchwylio Llyfrgelloedd a Chanolfannau Cymuned yn ogystal â chyfrifoldebau trawsbynciol am iechyd a diogelwch, rheoli cyfleusterau, trafnidiaeth ac ati. Mae Richard yn briod a mae ganddo ferch faban.