+

Yn Awen, ein pwrpas yn syml iawn yw ‘gwneud bywydau pobl yn well’, ac mae hynny’n wir am ein pobl hefyd. Rydym am i’n pobl fod yn hapus, cael hwyl a mwynhau gweithio yn Awen. Mae’n bwysig inni fod gennym gyd-ymddiriedaeth, bod gennych chi’r rhyddid i fod yn greadigol a chael eich grym i wneud eich gorau yn y gwaith. P’un a ydych chi’n arwain rhywun i sedd theatr, yn hwyluso gweithgarwch berwi a rhymio yn ein llyfrgelloedd neu drin ffigurau yn ein swyddfa, rydym am sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael gwasanaeth ardderchog, gweld gwên ar y wyneb, yn ymdrechu’n gyson i wella, bod yn barchus i bawb a bod yn deg ym mhopeth a wnawn. Lle bynnag yr ydych yn Awen, gobeithiwn y bydd eich gwaith yn werth chweil ac yn bleserus, ac os ydych chi eisiau datblygu, rydym yn awyddus i hyfforddi a helpu ein pobl i’ch helpu i symud yn agosach at yr hoffech chi fod. Ein pobl ni yw ein llwyddiant a gallech chi fod yn rhan o’r llwyddiant hwnnw.

Mae 190 o bobl yn gweithio ar draws Ymddiriedolaeth ddiwylliannol Awen a Masnachu Awen. Dyma rai o’n straeon ni.


Beth Hopkins


Cydlynydd Addysg a Datblygu 

Fy mhroffil


Rheolwr Rhaglen a Digwyddiadau

Fy mhroffil

Rhiannon Davies


Swyddog Ymgysylltu â Llyfrgelloedd

Fy mhroffil


Rheolwr Blaen Tŷ

Fy mhroffil

Mark Phillips


Pennaeth Isadeiledd ac Arloesedd

Fy mhroffil


+

Mae Awen yn dymuno cael gweithlu sy’n adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Felly, rydym yn croesawu pob cais beth fo’r rhyw, tarddiad ethnig, crefydd, cred, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu anabledd y sawl sy’n ymgeisio. Rydym yn ystyried ein bod yn gyflogwr sy’n ystyriol o anghenion teuluoedd ac rydym yn cynnig patrymau gweithio hyblyg amrywiol.

Rydym wedi ein hymrwymo i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy’n diwallu’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd. Yn ogystal â hynny, byddwn ni’n gwneud addasiadau rhesymol ac yn sicrhau bod ein proses yn hygyrch i ymgeiswyr anabl. Mae’r rhain yn ymrwymiadau y mae Awen wedi ymrwymo iddynt o dan y Cynllun Hyderus o ran Anabledd.


Swyddi gwag cyfredol

+

Gwirfoddolwyr Profiad Ymwelwyr

A oes gennych ychydig oriau sbâr i gefnogi’ch elusen leol, cwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd neu rannu’ch profiadau? Hoffech chi wirfoddoli yng nghyffiniau hardd Parc Gwledig Bryngarw? Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

I gofrestru’ch diddordeb, cysylltwch â Swyddfa’r Ceidwaid ar 01656 725155 neu e-bostiwch bryngarw.park@awen-wales.com